česky english deutsch <<< >>>

Těžebna písku Polešovice

Společenstva a druhy hub

Těžebna štěrkopísku Polešovice je rozsáhlé území silně pozměněné těžbou nerostných surovin. V jihovýchodní části dobývacího prostoru vznikly po odtěžení nerostné suroviny jedna velká a tři menší vodní nádrže. Na severovýchodě a jihovýchodě s těžebnou sousedí lesní porosty. V okolní v krajině převládají velkoplošné agroekosystémy s minimem ekostabilizačních prvků. Zemědělské pozemky jsou dlouhodobě hnojeny a z nich do okolního prostředí pronikají eutrofizující splachy, především dusičnany. Ve vlastním dobývacím prostoru vzrostlé dřeviny zcela chybí. V jeho lemu sporadicky roste bříza bělokorá (Betula pendula), javor jasanolistý (Acer negundo), ořešák královský (Juglans regia), vrba jíva (Salix caprea) a topol kanadský (Populus x canadensis). Z mykologického hlediska je Těžebna štěrkopísku Polešovice zcela nezajímavá. Charakter území nepodporuje masivnější rozvoj společenstev makroskopických hub. Změny těžebny jsou poměrně rychlé a neposkytují časový prostor k vývoji rostlinných společenstev, na která jsou houby vázány. Pokud se zde v příštích letech budou nějaké makroskopické houby vyskytovat, bude se jednat především o druhy saprofytní, kterým nevadí vyšší dostupnost zejména minerálního dusíku. Biodiverzita makroskopických hub je v tomto nepřírodním biotopu minimální. V lemové partii kolem přístupové cesty bylo celkem nalezeno 5 druhů makroskopických hub, žádný z nich není evidovaný v Červeném seznamu, ani není zvláště chráněný podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. Nalezenými druhy byly špička drsná (Crinipellis scabella), prášivka maličká (Bovista pusilla), pestřec prášivkovitý (Scleroderma bovista), číšenka hrnečková (Cyathus olla) a kalichovka šedobledá (Omphalina griseopallida).

Druhy hub Kalichovka šedobledá (Omphalina griseopallida) Kalichovka šedobledá je poměrně hojná stopkovýtrusá houba (Basidiomycetes) z čeledi čirůvkovitých (Tricholomataceae). Je drobnější, nepříliš nápadná. Kloubouk o průměru 1 – 1,5 cm je vyklenutý, plochý případně až nálevkovitý, uprostřed vmáčklý. Horní část je ve středu tmavě hnědá směrem k okraji se střídají světle a tmavě hnědé proužky. Může však být i šedohnědá až šedá. Spodní část klobouku je šedohnědá. Lupeny jsou velmi řídké a výrazně sbíhají na třeň. Hladký hnědý až šedohnědý třeň je vysoký až 4 cm a tlustý až 0,3 cm. Vyhledává otevřená stanoviště se sporadickou vegetací mechů a řídkých krátkostébelných trávníků. Preferuje písčité až kamenité substráty. Roste od května do října. Je nejedlá.

Kalichovka šedobledá

GPS pozice

N 49° 1.017', E 17° 21.202'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz