česky deutsch <<< >>>

Těžebna písku Polešovice

Historie těžby štěrkopísku

V jihovýchodní části administrativního území Polešovic na pravém břehu řeky Moravy v minulosti probíhala a dosud probíhá těžba štěrkopísku. Jedná se o nevýhradní i výhradní ložiska regionálního významu, u nichž je těžená surovina využívána ve stavebnictví. Těžba a související aktivity způsobily disturbanci ekosystémů a krajiny středně velkého rozsahu o celkové rozloze cca 19,69 ha + 7,0 ha. Původně byla celá plocha těžebny součástí zemědělského půdního fondu a jako taková byla zemědělsky obhospodařována a využívána k rostlinné produkci. Dobývací prostor Polešovice byl stanoven místně příslušným báňským úřadem v roce 1999. Po dobu těžby byla plocha těžebny štěrkopísku v souladu s ustanoveními zákona č. 334/1992 Sb. zčásti dočasně a zčásti trvale odňata ze zemědělského půdního fondu. V lokalitě byla prováděna činnost hornickým způsobem na nevýhradních i výhradních ložiscích Polešovice spočívající v dobývání a úpravě nevyhrazeného nerostu – štěrkopísku. V novém dobývacím prostoru Polešovice těžba štěrkopísku probíhá od roku 2007. Štěrkopísek je těžen z větší části mokrou cestou. Vytěžená nerostná surovina je dopravována systémem pásových dopravníků. Tímto způsobem je štěrkopísek dodáván na stabilní úpravárenskou linku. Na ní probíhají základní technologické operace mokré úpravy vytěženého kameniva – třídění do velikostních frakcí, propírání a drcení. V terénních depresích po vytěženém štěrkopísku vznikly velké vodní nádrže, které jsou v souladu s ustanoveními zákona ČNR č. 114/1992 Sb. významnými krajinnými prvky, jež jako ekologicky, geomorfologicky i esteticky hodnotná část krajiny utvářejí její typický vzhled a přispívají k udržení její stability. Technická i biologická rekultivace vymezených ploch těžebny štěrkopísku bude prováděna podle Plánu sanace a rekultivace území dotčeného těžbou nerostných surovin. Biologická rekultivace bude zahrnovat v první fázi po dotěžení těžebního prostoru Polešovice založení břehových travních porostů s výsadbou rozptýlené zeleně. V západní polovině lokality zůstanou ve vytěžených jámách zachovány velké vodní nádrže. Těžba štěrkopísku v současnosti ještě probíhá v části nevýhradního ložiska Polešovice a jedná se o otevření nové těžebny Polešovice-Kolébky. Vytěžená surovina je systémem pásových dopravníků přepravována k úpravě a zpracování do štěrkovny Polešovice vlastněné a provozované firmou Dobet, spol. s r. o.

Pohled přes přilehlé kukuřičné pole na třídící stroj, který umožňuje rozdělení štěrku podle velikostních frakcí

GPS pozice

N 49° 1.112', E 17° 21.033'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz