česky >>>

Těžebna písku Polešovice

Obec Polešovice – historie a současnost

Městys Polešovice se nachází ve Zlínském kraji, v okrese Uherské Hradiště, vzdušnou čarou asi 9,54 km jihozápadně od centra města Uherské Hradiště. Geografická poloha je 49°02'02“ severní šířky a 17°20'26“ východní délky. Průměrná nadmořská výška městyse je 223 m n. m. K 31. 12. 2016 zde žilo 1 980 trvale bydlících obyvatel. Administrativní území Polešovic zaujímá rozlohu 13,04 km² (z toho 7,97 km² zabírá orná půda, 1,9 km² vinice, 0,37 km² zahrady, 0,0026 km² ovocné sady, 0,05 km² trvalé travní porosty, 1,26 km² lesní pozemky, 0,15 km² vodní plochy, 0,32 km² zastavěné plochy a 1,02 km² ostatní plochy). Velký počet archeologických nálezů dokládá osídlení tohoto území již z mladší doby kamenné (6 000 let př. n. l.). Nejvzácnějším archeologickým nálezem je tzv. Polešovický poklad z mladší doby bronzové (1300 – 1050 př. n. l.), který tvoří 800 zlomků nástrojů, šperků, srpů, seker, náramků, jehlic, mečů, dýk, kopí a oštěpů. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1220, kdy byla v majetku nově založeného cisterciáckého kláštera na Velehradě. V roce 1595 byla obec císařem Rudolfem II povýšena na městečko s právem jednoho týdenního a dvou výročních trhů. Dne 22. 6. 2007 byl obci vrácen status městyse. Geomorfologicky patří jihovýchodní část administrativního území Polešovic do provincie Západopanonská pánev, do subprovincie Vídeňská pánev, do oblasti Jihomoravská pánev, do celku Dolnomoravský úval a do podcelku Dyjsko-moravská pahorkatina. Severozápadní část administrativního území Polešovic patří do provincie Západní Karpaty, do subprovincie Vnější Západní Karpaty, do oblasti Středomoravské Karpaty, do celku Kyjovská pahorkatina a do podcelku Vážanská vrchovina. Severozápadní část městyse se nachází v teplé klimatické oblasti v klimatické jednotce T2 s dlouhým, teplým a suchým létem, s velmi krátkým přechodným obdobím s mírně teplým až teplým jarem i podzimem a s krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Jihovýchodní část městyse se nachází v teplé klimatické oblasti v klimatické jednotce T4 s velmi dlouhým, velmi teplým a velmi suchým létem, s velmi krátkým přechodným obdobím s teplým jarem i podzimem a s krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje okolo 550 – 600 mm. Průměrná roční teplota je 8,5° – 9,0° C. Podle biogeografického členění České republiky spadá část městyse Polešovice do provincie středoevropských listnatých lesů, do západokarpatské subprovincie a do bioregionu Ždánicko-litenčicekého (3.1). Další část patří do panonské provincie, do severopanonské subprovincie a do bioregionů Hodonínského (4.4) a Dyjsko-moravského (4.5). Na většině administrativního území Polešovic se rozkládají zemědělské plochy intenzivně obhospodařované v nevhodně velkých celcích s minimálním počtem a rozlohou ekostabilizačních prvků. V jihovýchodní a severozápadní části katastru jsou lesní porosty. V centrální a jihovýchodní části katastru jsou větší vodní nádrže vzniklé po těžbě písku a štěrkopísku. Administrativním územím Polešovic protéká několik drobných vodních toků. Jihovýchodně od urbanizovaného území prochází ve směru sever – jih silnice II. třídy č. 427 Staré Město – Polešovice – Moravský Písek. Turisty jsou využívané Uherskohradišťská cyklotrasa č. 5050 a Moravská vinná cyklostezka Muškátu moravského. Na jihovýchodním okraji katastru se rozkládá Přírodní rezervace Kolébky. Na severozápadním okraji katastru je rozhledna Floriánka. V urbanizovaném území městyse je kostel sv. Petra a Pavla, socha sv. Floriána a socha sv. Marka.

Územní začlenění těžebny štěrkopísku
 okres: Uherské Hradiště
 obec: Polešovice
 katastrální území: Polešovice (725251)
 list mapy: 25–33 (Uherské Hradiště), resp. 25–33–21
 souřadnice těžebny štěrkopísku: 49°0'55.231"N, 17°22'6.501"E Přístup do Těžebny štěrkopísku Polešovice je po místní komunikaci vedoucí přes železniční trať na jihovýchod z urbanizovaného území městyse.

Základní charakteristika těžebny štěrkopísku
 tvar těžebny štěrkopísku: lichoběžníkový, protažený ve směru sever – jih
 plocha těžebny štěrkopísku: cca 19,69 ha + 7,0 ha
 nadmořská výška těžebny štěrkopísku: 172 m n. m.
 druh pozemků: ostatní plocha (dobývací prostor)
 č. parcel: 2131/6; 2131/7
 vlastník pozemků: městys Polešovice
 rok zahájení těžby: 2007
 rok ukončení těžby: –

Celkový pohled na oplocený areál Těžebny štěrkopísku Polešovice

GPS pozice

N 49° 1.141', E 17° 20.983'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz