česky english deutsch <<< >>>

Rudný odval a odkaliště Proboštov

Společenstva a druhy hub

Odval a odkaliště Proboštov je tvořen centrální plochou se společenstvy pokročilých stadií přirozené ekologické sukcese suchozemského i mokřadního ekosystému. V této části lokality se vyskytují houby vázané na společenstva rostoucí na půdách se zvýšeným obsahem živin. Suchozemský ekosystém této partie s vyvinutým bylinným patrem a s hustými porosty keřů a stromů poskytuje saprofytním houbám značné množství opadu z listí a drobných i větších větví. Mokřadní ekosystém je rovněž bohatým zdrojem odumřelých rostlinných těl v různém stupni rozkladu, která využívají saprofytní houby ke svému životu. V obvodových partiích a ve východní části odkaliště s počátečními stadii přirozené ekologické sukcese na živinami velmi chudém substrátu fluoritového písku bylinné patro buď neexistuje, nebo je jen minimálně vyvinuté. V řídkých porostech dřevin mají dominantní zastoupení bříza bělokorá (Betula pendula), topol osika (Populus tremula), topol kanadský (Populus x canadensis), vrba jíva (Salix caprea) a vrba křehká (Salix euxina). Převažují tady druhy vázané mykorhizou na tyto dřeviny. Mykorhiza je symbiotické soužití hub a vyšších rostlin, při kterém dochází k propojení houbových vláken s kořeny rostlin. Je prospěšné pro obě skupiny organismů. Při endotrofní mykorhize pronikají houbová vlákna dovnitř kořenových buněk rostliny. Tento druh soužití vyhledávají silně specializované druhy hub, které jsou na svých hostitelích natolik závislé, že bez jejich podpory už nejsou schopny samostatně přežívat. Při méně časté ektotrofní mykorhize vytvářejí houbová vlákna kolem kořínků tzv. hyfový plášť, díky čemuž se výrazně zvyšuje savá plocha celé soustavy a tím i efektivita využívání dostupné vláhy. Vlákna hub v tomto případě mohou vstupovat také mezi buňky primární kůry kořínků, nikoliv však přímo dovnitř buněk. Tuto formu mykorhizy vyhledávají především vřeckovýtrusé a stopkovýtrusé houby, ke kterým patří i většina jedlých druhů. Rostliny dodávají houbám uhlíkaté látky (energetické zdroje) a houby poskytují rostlinám vodu a v ní rozpuštěné minerální látky. Mykorhizní houby také pozitivně ovlivňují rozvoj společenstev kořenových mikroorganismů a jejich enzymatické aktivity, což je významné pro výživu, růst a zdravotní stav rostlin. Z mykologického hlediska je Odval a odkaliště Proboštov relativně zajímavý. Biodiverzita makroskopických hub v tomto nepřírodním biotopu není příliš vysoká. Celkem zde bylo nalezeno 24 druhů makroskopických hub. Z kategorie DD – taxony, o nichž není k dispozici dostatek údajů Červeného seznamu hub České republiky, byly zaznamenány vláknice Jakobova (Inocybe jacobii) a bedla namasovělá (Lepiota subincarnata). Byla zde rovněž nalezena vláknice (Inocybe fuscomarginata), která je novým druhem pro Českou republiku.

Bedla namasovělá

Chřapáč brázditý

GPS pozice

N 50° 40.589', E 13° 50.155'
[GPX]

[MAPY.CZ]