česky deutsch <<< >>>

Rudný odval a odkaliště Proboštov

Ekologická sukcese – pokročilé stadium

V lemové a centrální části Odvalu a odkaliště Proboštov dospěly procesy přirozené ekologické sukcese do pokročilých stadií. Na plochách souše byly pionýrské náletové dřeviny keřového i stromového patra nahrazeny dřevinami klimaxovými, především dubem zimním (Quercus petraea), dubem letním (Quercus robur), habrem obecným (Carpinus betulus), javorem mléčem (Acer platanoides) a javorem klenem (Acer pseudoplatanus). Bylinné patro je dobře vyvinuté. V centrální pravidelně a po delší dobu zaplavované části se vyvinulo typické společenstvo mokřadního ekosystému s ostřicemi (Carex), orobincem (Typha) a rákosem (Phragmites). Pokročilá stadia ekologické sukcese se vyznačují postupným snižováním počtu druhů tím, že v důsledku intenzivní mezidruhové konkurence mizí druhy konkurenčně slabší. Rostliny jednoleté s velmi vyvinutou schopností kolonizovat prázdné plochy s živinami chudým substrátem a s plným slunečním ozářením jsou nahrazovány rostlinami vytrvalými s pomalejší rychlostí růstu, které lépe snášejí zhoršené světelné podmínky vznikající zástinem v zapojeném porostu. U druhů konkurenčně silnějších narůstají počty jedinců v populaci a zvyšuje se efektivita využívání vody a živin k tvorbě organické hmoty fotosyntézou. Hrubá míra produkce biomasy stoupá. Roste intenzita toků živin a informací v ekosystému. Rychlost výměny živin mezi biotickým a abiotickým subsystémem zprvu roste, později začíná klesat. Minerální koloběhy se uzavírají a výstupy z ekosystému jsou minimální. Zvyšuje se celková odolnost společenstev i ekosystému vůči vnějším faktorům způsobujícím narušení (disturbanci) prostředí.

Plochy suchozemského ekosystému s ekologickou sukcesí v pokročilém stadiu

Plochy mokřadního ekosystému s ekologickou sukcesí v pokročilém stadiu

GPS pozice

N 50° 40.579', E 13° 50.224'
[GPX]

[MAPY.CZ]