česky english deutsch <<< >>>

Rudný odval a odkaliště Proboštov

Společenstva a druhy rostlin

Podle mapy potenciální přirozené vegetace pokrývaly území Odvalu a odkaliště Proboštov černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Na celé lokalitě ponechané bez rekultivačních opatření přirozené ekologické sukcesi mají ve stromovém patru dominantní zastoupení bříza bělokorá (Betula pendula), topol osika (Populus tremula), vrba jíva (Salix caprea) a vrba křehká (Salix euxina). V příměsi je jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus robur), habr obecný (Carpinus betulus), olše lepkavá (Alnus glutinosa), javor mléč (Acer platanoides) a javor klen (Acer pseudoplatanus). Malé zastoupení má modřín opadavý (Larix decidua), borovice lesní (Pinus sylvestris), třešeň obecná (Prunus avium), střemcha obecná (Prunus padus), javor babyka (Acer campestre), olše šedá (Alnus incana) a vrba popelavá (Salix cinerea). V některých partiích se rozšiřuje agresivní invazní neofyt trnovník akát (Robinia pseudoacacia). V keřovém patru jsou dominantní vrby (Salix), topoly (Populus) a bříza (Betula). Příměs tvoří líska obecná (Corylus avellna), růže šípková (Rosa canina), bez černý (Sambucus nigra) a svída krvavá (Cornus sanguinea). V místech, kde je obnažený živinami zcela chudý substrát fluoritového písku, bylinné patro vegetačního krytu buď zcela chybí (východní část odkaliště) nebo je extrémně chudé (severozápadní část odkaliště). Biologická rozmanitost druhů cévnatých rostlin je v tomto nepřírodním biotopu průměrně vysoká. Celkem zde bylo nalezeno 79 druhů cévnatých rostlin, z toho 30 druhů dřevin tvořících keřové a stromové patro. Potvrzena byla přítomnost 2 ohrožených druhů evidovaných v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky. Do kategorie C2 – silně ohrožené taxony patří olše zelená (Alnus viridis). Kategorii C3 – ohrožené taxony reprezentuje světlík hajní pravý (Euphrasia nemorosa subsp. nemorosa).

Biotop olše zelené

Ohrožené a zvláště chráněné druhy cévnatých rostlin Olše zelená (Alnus viridis) Olše zelená je opadavý keř z čeledi břízovitých (Betulaceae). V Červeném seznamu je evidován v kategorii C2 – silně ohrožené taxony. Rozšířen je v Alpách, Východních a Jižních Karpatech, na Balkáně a na Korsice. V České republice je původní v Novohradských horách, na Českobudějovicku a Třeboňsku. Vysazena byla v Jeseníkách a v Krkonoších. Keř s obloukovitě vystoupavými větvemi dorůstá výšky až 3 m, v horách jsou keře menší a poléhavé. Letorosty jsou chlupaté až jemně plstnaté, později olysávají. Jsou ze strany mírně stlačené. Listy jsou dlouhé až 5 cm, nepravidelně dvakrát pilovité, široce vejčité až okrouhlé. Spodní strana listu je v mládí pýřitá. Samičí jehnědy přezimují v pupenech. Květy se rozvíjejí společně s listy v dubnu. Samčí jehnědy se zakládají v létě. Na jaře v době květu jsou převislé. Šištice jsou spíše kožovité. V horách nad horní hranicí lesa místy nahrazuje kleč a vytváří husté keřovité porosty. V nižších polohách roste v lesních lemech, na vlhkých loukách a na rašeliništích. Preferuje kyselé substráty.

Světlík hajní pravý (Euphrasia nemorosa subsp. nemorosa) Světlík hajní pravý je jednoletá bylina z čeledi zárazovitých (Orobanchaceae). V Červeném seznamu je evidován v kategorii C3 – ohrožené taxony. V České republice se vyskytuje v pahorkatinách a v podhůří Českého masivu na jih od toku Ohře a Labe. Na střední Moravě se objevuje velmi vzácně. Bylina má nápadně tlustou, narudlou, nazpět kučeravě pýřitou lodyhu vysokou 5 – 25 cm. Lodyha je většinou již od báze větvená s šikmo odstávajícími větvemi, ze kterých vyrůstají další větvičky. Dolní lodyžní listy jsou podlouhlé nebo kopinatě vejčité, tupé s 1 – 3 páry tupých zubů. Střední a horní lodyžní listy jsou vejčité až podlouhle vejčité se 4 – 7 páry tupých zubů. Květy jsou přisedlé, kalich je lysý, koruna bývá malá, bělavá nebo namodralá. Roste na suchých loukách, travnatých lesních cestách, na pastvinách, vřesovištích a v lesních lemech. Kvete od konce července do pozdního podzimu.

GPS pozice

N 50° 40.576', E 13° 50.264'
[GPX]

[MAPY.CZ]