česky english deutsch <<< >>>

Rudný odval a odkaliště Proboštov

Společenstva a druhy obratlovců

Geomorfologická rozmanitost terénu není příliš vysoká. Plochy s různorodým substrátem a odlišným vegetačním krytem však poskytují dostatečně široké spektrum stanovišť (biotopů) pro volně žijící živočichy. Lokalita nebyla rekultivována a na většině obvodových ploch dospěly procesy přirozené ekologické sukcese do počátečního stadia. Společenstva pokročilých stadií ekologické sukcese jsou v centrální části odkaliště. Při terénních průzkumech byla potvrzena přítomnost 5 druhů ohrožených obojživelníků (z nich 4 jsou zvláště chráněné), 2 druhů ohrožených a zvláště chráněných plazů, 36 druhů ptáků (z toho 7 ohrožených a 6 zvláště chráněných) a 3 druhů savců (z toho 1 ohroženého). Vysokou biodiverzitu má společenstvo obojživelníků (Amphibia), které tvoří 5 druhů v různém stupni ohrožení. Do kategorie NT – téměř ohrožené taxony Červeného seznamu obratlovců České republiky spadají skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus) zvláště chráněný jako kriticky ohrožený druh a skokan štíhlý (Rana dalmatina) zvláště chráněný jako silně ohrožený druh. Kategorii LC – málo dotčené taxony reprezentují ropucha obecná (Bufo bufo) vyhláškou zvláště chráněná jako ohrožený druh, čolek obecný (Lissotriton vulgaris) zvláště chráněný jako silně ohrožený druh a skokan hnědý (Rana temporaria). Plazi jsou zastoupeni ještěrkou obecnou (Lacerta agilis) v Červeném seznamu evidovanou v kategorii NT – téměř ohrožené taxony a vyhláškou zvláště chráněnou jako silně ohrožený druh a z kategorie LC – málo dotčené taxony pak užovkou obojkovou (Natrix natrix) vyhláškou zvláště chráněnou jako ohrožený druh. Společenstvo ptáků vykazuje solidní biologickou rozmanitost. Většina ptačích druhů hnízdí v okolních lesích i v křovinách a v pionýrských náletových dřevinách rostoucích na Odvalu a odkališti Proboštov. Do kategorie VU – zranitelné taxony patří krahujec obecný (Accipiter nisus) zvláště chráněný jako silně ohrožený druh, krkavec velký (Corvus corax) zvláště chráněný jako ohrožený druh a krutihlav obecný (Jynx torquilla) zvláště chráněný jako silně ohrožený druh. Z kategorie LC – málo dotčené taxony zde žije vlaštovka obecná (Hirundo rustica) zvláště chráněná jako ohrožený druh, lejsek šedý (Muscicapa striata) zvláště chráněný jako ohrožený druh, vrabec domácí (Passer domesticus) a žluna zelená (Picus viridis). Z dalších druhů byl zaznamenán rorýs obecný (Apus apus) zvláště chráněný jako ohrožený druh. Ze savců se mimo jiné vyskytuje zajíc polní (Lepus europaeus) uvedený v Červeném seznamu v kategorii NT – téměř ohrožené taxony, srnec obecný (Capreolus capreolus) a prase divoké (Sus scrofa).

Ohrožené a zvláště chráněné druhy obratlovců Skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus) Skokan skřehotavý je středně velký obojživelník z čeledi skokanovití. Skokan skřehotavý je štíhlý obojživelník s poměrně malou hlavou a zakulaceným čenichem. Zadní končetiny má výrazně delší než přední. Samci jsou velcí obvykle 12 cm, samice mohou dosáhnout i délky větší jak 16 cm. Zbarvení je velice variabilní, pohybuje se od tmavě zelené po hnědou nebo šedou, někteří jedinci mají na hřbetě a končetinách také jemné zelené proužkování. Jedinci ze středoevropské populace jsou obecně světle až tmavě zelení se světlejší hlavou a černým proužkováním na končetinách. Skokan skřehotavý je aktivní ve dne. Živí se vodním hmyzem, pavoukovci, členovci a měkkýši, větší jedinci mohou pozřít také menší myš, mloka nebo rybu. Samice klade do porostu vodních rostlin až 6 000 vajíček, z kterých se zhruba po 10 dnech líhnou larvy označované jako pulci. Pulci skokana skřehotavého jsou dlouzí 8 – 11 cm, z počátku dýchají žábrami a mají pouze ocásek, který jim během vývoje odpadá. Pohlavně dospívají ve 3. roce života a ve volné přírodě se průměrně dožívají 5 – 10 let.

Skokan skřehotavý

Skokan štíhlý

Skokan hnědý

Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Krutihlav obecný je vzácnější pták z čeledi datlovitých (Picidae). V Červeném seznamu je uveden v kategorii VU – zranitelné taxony a podle vyhlášky je zvláště chráněn jako silně ohrožený druh. Je dlouhý 16 – 18 cm a váží 28 – 42 g. Je o něco větší než vrabec. Peří má hnědošedé, na křídlech tmavší, na břichu světlejší s příčnými tmavými vlnkami. Zbarvení je podobné kůře stromů. Má slabý zobák, o ocas se při pohybu po stromech neopírá. Noha má dva prsty směřující vpřed a dva směřující dozadu, přesto se nezavěšuje na kolmé stromy. Obě pohlaví a mláďata se navzájem neliší. Hnízdí v květnu až červnu v otevřené krajině se skupinami stromů a ve starých sadech. Hnízdí v dutinách, které si na rozdíl od ostatních datlovitých sám netesá. Na snůšce 7 – 10 vajec se střídají obě pohlaví po dobu 13 – 14 dnů. Dalších 25 dnů rodiče mláďata krmí. Potravu tvoří především mravenci a jejich kukly, méně jiné druhy hmyzu. Krutihlav je tažný pták. Ze zimovišť v Africe se vrací na přelomu dubna a května, odlétá na přelomu srpna a září.

Užovka obojková

GPS pozice

N 50° 40.605', E 13° 50.298'
[GPX]

[MAPY.CZ]