česky deutsch >>>

Rašeliniště Kozohlůdky

Obec Borkovice – historie a současnost

Obec Borkovice (německy Borkowitz) se nachází v Jihočeském kraji, v okrese Tábor, vzdušnou čarou asi 4,7 km severozápadně od centra města Veselí nad Lužnicí. Geografická poloha je 49°12'29“ severní šířky a 14°38'36“ východní délky. Průměrná nadmořská výška obce je 416 m n. m. K 31. 12. 2015 zde žilo 222 trvale bydlících obyvatel. Administrativní území Borkovic zaujímá rozlohu 15,83 km² (z toho 3,84 km² zabírá orná půda, 0,075 km² zahrady, 2,34 km² trvalé travní porosty, 7,84 km² lesní pozemky, 0,94 km² vodní plochy, 0,1 km² zastavěné plochy a 0,695 km² ostatní plochy). Geomorfologicky patří Borkovice do provincie Česká vysočina, do Česko-moravské subprovincie, do oblasti Jihočeská pánev a do celku Třeboňská pánev. Na západě Borkovice sousedí s obcí Mažice, na jihu s obcí Sviny a na jihovýchodě s městem Veselí nad Lužnicí. V severní polovině administrativního území obce se rozkládají rozsáhlé lesní porosty. V jižní polovině převládá zemědělská půda intenzivně obhospodařovaná v nevhodně velkých celcích s minimálním počtem a rozlohou ekostabilizačních prvků. Nejvyšším místem v krajině je Písčitý vrch ve východním cípu katastru s nadmořskou výškou 429 m. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1354. Adminis­trativním územím Borkovic protéká ve směru západ – východ Blatská stoka, ve směru sever – jih Bechyňský potok a několik dalších drobných vodních toků. Na katastru Borkovic byla vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území Přírodní památka Veselská blata (rozloha 485,5 ha), Přírodní rezervace Borkovická blata (rozloha 91,1 ha) a Přírodní rezervace Kozohlůdky (rozloha 75,28 ha). Obě přírodní rezervace byly zřízeny především k ochraně ekosystému, fauny a flóry nelesního společenstva, jež vzniklo na místě ručně vytěženého rašeliniště. Tato maloplošná zvláště chráněná území jsou součástí Evropsky významné lokality Borkovická blata (CZ0314021), která má rozlohu 677,13 ha. Jedná se o zbylý komplex rašelinného lesa a přechodových rašelinišť s navazujícími vlhkými loukami a kulturou pozměněnými bory, s výskytem významné entomofauny a avifauny, obklopený širokým pásmem polopřirozených a kulturních vlhkých luk. Na obvodu pánevní sníženiny, na mírně se zdvíhajícím terénu, se nachází věnec menších obcí s dochovanými početnými stavbami lidové blatské architektury (selské baroko). Územím vede naučná stezka Borkovická blata. Základní infrastrukturu dopravních cest tvoří silnice III. třídy č. 13518, 14714 a 14718. Obec leží na dálkové cyklistické trase 1132 Greenway Praha – Vídeň. Na borkovické návsi je kaple z roku 1814 a jsou zde zachovány některé stavby lidové architektury blatského typu.

Pohled na obec Borkovice od Rašeliniště Kozohlůdky

Územní začlenění rašeliniště
 okres: Tábor
 obec: Borkovice
 katastrální území: Borkovice (607606)
 list mapy: 23–33 (Veselí nad Lužnicí), resp. 23–33–01
 souřadnice rašeliniště: 49°12'55.777"N, 14°38'45.034"E Přístup k rašeliništi je možný vlevo ze silnice III. třídy č. 14718 Borkovice – Žíšov.

Základní charakteristika rašeliniště
 tvar rašeliniště: nepravidelně okrouhlý
 plocha rašeliniště: cca 75,28 ha
 nadmořská výška rašeliniště: 415 m n. m.
 druh pozemků: vodní plocha
 č. parcel: 1628; 1629; 1630; 1631
 vlastník pozemků: Česká republika (AOPK ČR)
 rok zahájení těžby: po roce 1900
 rok ukončení těžby: 60. léta 20. století

GPS pozice

N 49° 12.603', E 14° 38.990'
[GPX]

[MAPY.CZ]