česky english deutsch <<< >>>

Kamenolom Vyšný

Historie lomu a těžby kamene

V centrální části katastrálního území Vyšný západně od obytné zástavby probíhala v minulosti těžba vápence. Jedná se o výhradní ložisko regionálního významu, u něhož je těžená surovina využívána na stavbách a k průmyslovým účelům zejména v daném regionu. Těžba a související aktivity způsobily disturbanci ekosystémů a krajiny o celkové rozloze cca 13,8 ha. Původně byla většina ploch součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa a jako taková byla lesnicky obhospodařována a využívána k produkci dřevní hmoty. Po dobu těžby byla plocha kamenolomu v souladu s ustanoveními zákona č. 289/1995 Sb. dočasně odňata plnění funkcí lesa. V lokalitě byla prováděna hornická činnost na výhradním ložisku Vyšný, spočívající v dobývání a úpravě vyhrazeného nerostu – vápence. Ložisko bylo těženo povrchovým způsobem v tříetážovém stěnovém lomu. Těženou horninou byly krystalické vápence pestré skupiny českokrumlovského moldanubika. Vytěžený a upravený vápenec byl využíván jako dekorativní kámen především ke stavebním účelům a také jako surovina pro průmyslovou výrobu. Těžba a úprava vápence v lokalitě Vyšný probíhala až do roku 1994. Poté byla v souladu s ustanoveními vyhlášky MZe ČR č. 77/1996 Sb. na menší části ploch dna kamenolomu provedena lesnická rekultivace. Větší část dna a těžební stěny byly ponechány přirozené ekologické sukcesi. V současnosti na území opuštěného lomu z východu a z jihu zasahuje maloplošné zvláště chráněné území Přírodní památka Výří vrch. Důvodem jejího vyhlášení byly obnažené skály vápencového podkladu, travinobylinná společenstva rostlin a živočichů vázaná na teplé a značně suché prostředí (xerotermní), rozvolněné teplomilné doubravy a vápnomilná bučina. O dalším využití zbývajících částí lomu dosud nebylo rozhodnuto. Kromě komerčních záměrů orientovaných na krátkodobou rekreaci a relaxaci obyvatel Českého Krumlova se uvažuje i o vyhlášení maloplodého zvláště chráněného území z důvodu preferování veřejného zájmu ochrany přírody a biologické rozmanitosti.

Těžební stěna Kamenolomu Vyšný

GPS pozice

N 48° 49.961', E 14° 17.877'
[GPX]

[MAPY.CZ]