česky english deutsch >>>

Kamenolom Vyšný

Vesnice Vyšný – historie a současnost

Vesnice Vyšný (německy Weischseln) se nachází v Jihočeském kraji, v okrese Český Krumlov, vzdušnou čarou asi 2,7 km severozápadně od historického centra Českého Krumlova. Původně samostatná obec je dnes jednou z 10 částí města Český Krumlov. Geografická poloha je 48°49'44“ severní šířky a 14°18'01“ východní délky. Průměrná nadmořská výška obce je 569 m n. m. K 31. 12. 2015 zde žilo 240 trvale bydlících obyvatel. Katastrální území Vyšný zaujímá rozlohu 5,83 km? (z toho největší podíl zaujímají lesní porosty a trvalé travní porosty). Geomorfologicky patří Vyšný do provincie Česká vysočina, do Šumavské subprovincie, do oblasti Šumavská hornatina, do celku Šumavské podhůří a do podcelku Českokrumlovská vrchovina. V severozápadní a východní části katastrálního území obce se rozkládají rozsáhlé lesní porosty. V jižní části jsou trvalé travní porosty, pole a menší lesní celky. Nejvyšším místem je Vyšný vrch s nadmořskou výškou 744 m. Katastrálním územím Vyšný protéká ve směru sever – jih potok Hučnice, ve směru západ – východ Lazecký potok a v severojižním směru dalších několik drobných vodních toků. V západním výběžku bylo objeveno výšinné sídliště ze starší doby bronzové (2300 – 800 př. n. l.). Na katastrálním území Vyšný bylo vyhlášeno maloplošné zvláště chráněné území Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce. Nachází se v jižní části Chráněné krajinné oblasti Blanský les. Jedná se o významný, druhově velmi bohatý komplex lesních, křovinatých a travních společenstev, vázaných na vápencové podloží. Tyto biotopy osídluje řada ohrožených a zvláště chráněných druhů hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Územím prochází naučná stezka Vyšenské kopce, jejíž součástí je venkovní geologická expozice a botanická skalka. Dalším maloplošným zvláště chráněným územím je Přírodní památka Výří vrch. Severní částí Vyšného prochází naučná stezka Granátník, jejímž cílem je 810 m vysoký vrch Granátník s rozhlednou na úbočí. V centrální oblasti pod kamenolomem je výchoziště lyžařských stop.

Územní začlenění kamenolomu
 okres: Český Krumlov
 obec: Český Krumlov
 katastrální území: Vyšný (623016)
 list mapy: 32–23 (Český Krumlov), resp. 32–23–05
 souřadnice kamenolomu: 48°49'57.145"N, 14°17'41.802"E Přístup do opuštěného kamenolomu je z Českého Krumlova po silnici z údolí, která vede směrem k železniční stanici a pak dále do osady Vyšný. Z Krumlova vede až k lomu žlutá turistická značka.

Základní charakteristika kamenolomu
 tvar kamenolomu: nepravidelně okrouhlý, protažený ve směru východ – západ
 plocha kamenolomu: cca 13,8 ha
 nadmořská výška kamenolomu: 584 m n. m.
 druh pozemků: ostatní plocha (dobývací prostor); trvalý travní porost
 č. parcel: 379; 386; 390/1; 420/1
 vlastník pozemků: Město Český Krumlov; Česká republika; fyzické osoby
 rok zahájení těžby: 60. léta 20. století
 rok ukončení těžby: 1994

Celkový pohled na Kamenolom Vyšný

GPS pozice

N 48° 50.011', E 14° 17.826'
[GPX]

[MAPY.CZ]