česky <<<

Kunčice pod Ondřejníkem

Masiv Ondřejníku

Masiv Ondřejníku je členitá vrchovina, budovaná zvrásněnými flyšovými horninami godulského vývoje slezské jednotky vnější skupiny příkrovů. Hřbety a horní části svahů budují spodní godulské vrstvy godulského souvrství. Masiv Ondřejníku je včetně hřebenových partií zbrázděn rozsáhlými, často hluboce založenými gravitačními deformacemi. Svahové pohyby směřují od hřbetnice do všech světových stran. Nejrozsáhlejší souvislé území porušené svahovými pohyby postihuje svahy orientované k V. Největší rozsah porušení je překvapivě vázán na území tvořené středními godulskými vrstvami, tj. vrstvami, které v masivu Ondřejníku patří mezi nejpevnější a nejvíce odolné vůči zvětrávání. Pro narušení svahů tvořených převážně lavicovitými pískovci je však rozhodující výskyt slaběji zpevněných jílovců pestrých vrstev v podloží, které se zjevně vytlačují ze svahu a umožňují rozvolňování hornin v nadloží. V dolní části svahu probíhají poměrně mělké sesuvy. Jejich akumulace mají podobu laloků zasahujících daleko do předpolí strmějších svahů. Asi do 1. pol. 20. stol. se mylně předpokládalo, že je svah vymodelován jako kryoplanační terasa (terasovité tvary na svazích, které vznikají kryogenními pochody- hlavním modelačním činitelem zemského povrchu je led). Polohy pískovců byly v minulosti těženy v řadě kamenolomů v okolí kaple Solarka J a JV od vrchu Ondřejník. Masiv Ondřejníku je výrazně oddělen především na J a V straně sníženinou Frenštátské brázdy od hornatiny Moravskoslezských Beskyd.

GPS pozice

N 49° 32.986', E 18° 17.972'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Občanské sdružení Hájenka
Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://