česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolu Vítek/Václav

Ekologická sukcese

Ekologická sukcese – pokročilé stadium

Ekologická sukcese je nesezónní, směrovaný a spojitý proces kolonizace a zániku populací jednotlivých rostlinných a živočišných druhů v určitém místě.

Populace určitých jednotlivých druhů organismů i celých skupin druhů obývajících konkrétní stanoviště (biotop) jsou v průběhu času nahrazovány populacemi jiných druhů a skupin druhů organismů.

pokročilé stadium ekologická sukcese

Proces ekologické sukcese probíhá plynule ve všech ekosystémech v souvislosti s narušováním či likvidací. Jestliže dojde k odstranění veškerého organického materiálu i půdy (např. ledovcem, vulkanickou erupcí nebo těžbou nerostných surovin), potom následný proces osídlování lokality označujeme jako primární ekologickou sukcesi.

Je-li území narušeno, např. požárem, větrnou smrští nebo jinou živelnou pohromou, a je z něj odstraněna pouze většina žijících organismů, nikoliv však půda, v níž jsou zásoby diaspor, probíhá zde následně sekundární ekologická sukcese.

Degradační sukcese se obvykle projevuje v relativně krátkém časovém úseku několika měsíců nebo let a je založena na tom, že jednotlivé organismy postupně využívají zdroj, který je tím likvidován. Tato sukcese tedy končí vyčerpáním zdroje a zánikem společenstva vázaného na tento zdroj.

Podle Frederica Clementse je ekologická sukcese předvídatelná. Na jeho počátku stojí pionýrské druhy – např. pupalka dvouletá, vrbovka úzkolistá, bříza bělokorá, vrba jíva a topol osika, které kolonizují nově vzniklá či uvolněná stanoviště. Území tak připravují k osídlení pro další druhy organismů, které jsou lépe přizpůsobené konkrétním podmínkám prostředí. Tento proces obměny druhů a společenstev se opakuje, dokud se na stanovišti nevyvine relativně stabilní klimaxové společenstvo.

Sukcesní sledy rostlinných společenstev jsou charakteristické postupným zvyšováním biomasy, růstem složitosti a stability ekosystému. Podoba klimaxového společenstva je určena především klimatickými a půdními podmínkami. Dané místo či biom se tak zpravidla vyznačuje určitou charakteristickou podobou klimaxových společenstev, kterou jsme rovněž schopni predikovat.

ekologická sukcese blokovaná vlivem neorganizovaného motokrosu

Henry Gleason si více všímá velké různorodosti sukcesních sérií. Podle tohoto přístupu nemusí být sukcese čistě procesem poháněným mezidruhovými interakcemi a autogenní modifikací lokálních podmínek. Sukcese může naopak pouze odrážet vysokou vitalitu určitého druhu – jeho schopnost šířit se a schopnost přežívat na daném místě s konkrétními environmentálními podmínkami.

Klimaxovým stadiem ekologické sukcese na většině území České republiky je les. Na odvalu Dolu Vítek (Václav) již byly pionýrské druhy planě rostoucích rostlin doplněny dalšími druhy typickými pro pokročilé stadium ekologické sukcese.

GPS pozice

N 50° 10.400', E 14° 9.714'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz