česky deutsch <<< >>>

Rašeliniště Přebuz

Krušnohorské plató NATURA 2000

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Evropsky významné lokality (EVL) jsou typem chráněných území soustavy NATURA 2000, které jsou vyhlášené k ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin podle směrnice 92/43/EHS a v České republice v souladu s požadavky zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Do národního seznamu EVL byly zařazeny ty lokality, které v biogeografické oblasti, významně přispívají k udržení nebo obnově příznivého stavu alespoň jednoho typu evropských stanovišť nebo alespoň jednoho evropsky významného druhu z hlediska jejich ochrany nebo k udržení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti. V současnosti je v České republice celkem 1 112 evropsky významných lokalit se souhrnnou výměrou 7 951,08 km2, což odpovídá 10,08 % z celkové rozlohy České republiky. Administrativní území města Přebuz se rozkládá v Evropsky významné lokalitě Krušnohorské plató (kód CZ0414110), která je vyhlášena na katastrálních územích 20 obcí v Karlovarském kraji. Jedná se o rozsáhlé území převážně lesních a luční komplexů a rašelinišť ve vrcholové části pohoří Krušné hory. Předmětem ochrany zde jsou evropská suchá vřesoviště, druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech, horské sečené louky, aktivní vrchoviště, přechodová rašeliniště a třasoviště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius), rašelinný les a acidofilní smrčiny. Evropsky významnými druhy těchto stanovišť jsou netopýr velký (Myotis myotis) a střevlík Ménétriésův (Carabus menetriesi pacholei).

Cenná přírodní stanoviště Evropsky významné lokality Krušnohorské plató

Užitečné informace

Naučná stezka vznikla v roce 2015 v rámci projektu „Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech ČR“. Projekt je zaměřen na biologickou rozmanitost rostlin a živočichů v tzv. „nepřírodních biotopech“.

Tímto termínem označujeme území významně narušená nebo zdevastovaná lidskými aktivitami, především těžbou nerostných surovin, stavebními aktivitami, ukládáním odpadů, atd. Přes zdánlivě neutěšený stav jsou tyto lokality v dnešní kulturní krajině velmi významnými stanovišti, která ke svému životu a rozmnožování využívá neobvykle široké spektrum hub, rostlin a živočichů.

GPS pozice

N 50° 22.645', E 12° 36.850'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://