česky english deutsch <<< >>>

Těžebna písku Jeniněves

Společenstva hub

Celkem bylo v těžebně štěrkopísku nalezeno 20 druhů hub, z toho 3 druhy jsou ohrožené a 1 druh (vláknice Inocybe fuscomarginata) je nový pro Českou republiku. Vzácné druhy vláknic jsou vázány na vlhčí plochy přirozeně zarůstající vrbou nachovou na středně propustném substrátu (vyšší podíl jílu, nejen pouhý písek nebo dokonce hrubozrnný štěrk).

Další druhy hub jsou vázány na mokřadní vegetaci se zbytky mokřadních rostlin a na vlhká stanoviště s nízkými mechorosty, zastíněná v terénních depresích s občasným přeplavováním dešťovou vodou. Jedná se o dosud všeobecně málo prozkoumané a u nás velmi nedostatečně známé druhy čepičatek a třepenitek.

Pro další rozvoj vzácných hub žijících v symbiotickém soužití se specifickými druhy dřevin jsou v pískovně důležité vývojově mladší plochy s náletem především vrby nachové s výškou do 2 m. Jedná se o vlhčí stanoviště, která nejsou trvale zamokřená, o plochy, na nichž dochází k odpařování vody a tím také k zasolování substrátu. Další důležitou charakteristikou je, že v mladém porostu náletových dřevin se dosud nenahromadila výraznější vrstva organické hmoty. Přitom opadané listí vrby je snadno rozložitelné a ve vlhčích podmínkách s dostačující teplotou probíhá proces jeho rozkladu (dekompozice) poměrně rychle.

Ohrožené a zvláště chráněné druhy makroskopických hub

Plesňák karafiátový (Thelephora caryophyllea) je vzácná, nejedlá houba z čeledi plesňákovitých. V Červeném seznamu hub ČR je uveden v kategorii – kriticky ohrožené taxony. Plesňák karafiátový je menší houba s nálevkovitým kloboukem o průměru 1,5 – 5cm. Klobouk má roztřepený okraj, někdy se může skládat s více lopatkovitých částí, někdy dokonce může vytvářet i druhou rozetu. Povrch klobouku je hrubý, vláknitý a vrásčitý, hnědé až temně fialové barvy. Okraje klobouku jsou světlejší. Třeň je uprostřed klobouku, do 2 cm dlouhý, hnědý a plstnatý. Plesňák roste od května do listopadu zejména u jehličnanů. Je vázán na propustné, lehké písčité substráty. Náhradním stanovištěm mohou být i výsypky, odvaly a těžebny nerostných surovin.

Plesňák karafiátový – Thelephora caryophyllea

Čirůvka kroužkatá (Tricholoma cingulatum) je vzácná stopkovýtrusá houba z čeledi čirůvkovitých. V Červeném seznamu hub ČR je uvedena v kategorii – téměř ohrožené taxony. Vyskytuje se nepříliš hojně ve skupinách na chudších substrátech ve společenstvech počátečních stadií ekologické sukcese. Často ji najdeme v nepřírodních biotopech na plochách narušených lidskou činností, např. těžbou nerostných surovin. Vyhledává porosty pionýrských náletových dřevin, zejména vrb, s nimiž tvoří symbiotické soužití typu mykorhizy. Klobouk o průměru 3 – 6 cm je vyklenutý, v mládí bělavě ojíněný, později světle šedohnědý, vláknitě šupinatý. Válcovitý třeň je vysoký 5 – 8 cm a tlustý až 1,2 cm. V horní části je bělavý až našedlý, pod vláknitým bílým prstenem šedavý. Jeho povrch je bíle vláknitě potrhaný. Roste od července do října.

Vláknice zašpičatělá (Inocybe acuta) je vzácná stopkovýtrusá houba. V Červeném seznamu hub ČR je uvedena v kategorii – taxony, o nichž není k dispozici dostatek údajů a je zvláště chráněna jako kriticky ohrožený druh. Roste na podmáčených stanovištích v symbiotickém soužití typu mykorhizy s vrbami. Drobná houba má světle hnědý klobouk s tmavě hnědými vlákny a tmavě hnědým hrbolkem uprostřed. Lupeny jsou řídké, bělavé až světle hnědé. Třeň je tenký, válcovitý. V horní části bělavý až světle hnědý, v dolní části tmavě hnědý.

GPS pozice

N 50° 20.668', E 14° 21.354'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz