česky deutsch <<< >>>

Těžebna písku Jeniněves

Historie těžebny a těžby písku

Na části katastrálních území obcí Jeviněves a Spomyšl probíhala v minulosti těžba štěrkopísku, která způsobila narušení (disturbanci) ekosystémů a krajiny o celkové rozloze cca 22 ha.

Původně byla většina pozemků součástí zemědělského půdního fondu a jako taková byla zemědělsky obhospodařována a využívána k rostlinné produkci. Pouze menší část v okrajovém lemu tvořily pozemky určené k plnění funkcí lesa. V 70. letech minulého století byla v lokalitě povolena těžba štěrkopísku podle předem zpracovaného „Plánu využívání ložiska štěrkopísků Jeviněves v k. ú. Spomyšl“ a za přesně stanovených podmínek. Povolení získala organizace Pražský průmysl kamene, s. p. Po ukončení těžby měla být v zájmovém území provedena technická a biologická rekultivace a pozemky měly být vráceny vlastníkům k zemědělské výrobě nejpozději do konce roku 2003.

Na základě žádosti firmy PIKASO, spol. s r. o. (nástupnické organizace Pražský průmysl kamene), udělil Referát životního prostředí Okresního úřadu Mělník v roce 1999 souhlas s prodloužením termínu těžby a následného provedení technické a biologické rekultivace do října 2005. Ani druhou lhůtu pro provedení rekultivace firma PIKASO, spol. s r. o. nedodržela. Její dosavadní závazky se rozhodla převzít organizace Demorecykla, s. r. o. Štěrkopísek.

Ložisko štěrkopísku bylo průmyslově dobýváno tzv. suchou technologií (nad hladinou podzemních vod) pomocí kolové mechanizace. Zvodnělá vrstva štěrkopísků zde byla velmi slabá. V centru ložiska se její mocnost pohybovala kolem 0,5 m. Ložisko leží na okraji ochranného pásma II B povodí Čepelského potoka. Suchou těžbou štěrkopísků nad hladinou podzemní vody zůstal dosavadní režim podzemní vody v prostoru ložiska neovlivněn. Vodohospodářské zájmy v povodí Čepelského potoka tedy nebyly těžbou dotčeny.

Celkový pohled na těžebnu písku Jeviněves s ukončenou těžbou

GPS pozice

N 50° 20.644', E 14° 21.318'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz