česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolu Prago Tragy

Společenstva bezobratlých

Společenstvo bezobratlých živočichů je díky velké rozmanitosti (diverzitě) terénu a stanovišť (biotopů) značně pestré. Lokalita je zajímavá výskytem bohatého a různorodého společenstva blanokřídlého hmyzu ze skupiny žahadlových. Zejména hojně jsou zastoupeny samotářské druhy.

Celkem zde bylo pozorováno 53 druhů blanokřídlého hmyzu z 10 čeledí. Takovou druhovou bohatost umožňuje zejména přítomnost lehkého, písčitého substrátu s nezapojenou vegetací, ve kterém si samotářské vosy, včely a další druhy mohou stavět svá hnízda. Zajímavý je výskyt dvou ohrožených druhů kutilky plstnaté, která je v Červeném seznamu bezobratlých živočichů ČR uvedena jako ohrožený druh, a pískorypky.

Z řádu motýlů bylo na odvalu nalezeno celkem 17 druhů, z nichž soumračník žlutoskvrnný a otakárek ovocný patří mezi ohrožené druhy. Třídu plžů z kmene měkkýšů zastupují 3 nejběžnější druhy – hlemýžď zahradní, páskovka keřová a suchomilka obecná.

Ohrožené a zvláště chráněné druhy bezobratlých živočichů

Soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon) je druh motýla z čeledi soumračníkovitých (Hesperiidae). V Červeném seznamu bezobratlých ČR je uveden jako ohrožený druh. Dospělý jedinec má křídla dlouhá 25 – 28 mm. Základní barva horní strany křídel je světle hnědá, s nevýraznými žlutými skvrnami. Na předních křídlech samců je tzv. voničkový pruh (asi 5 mm dlouhá černá čára). Rub křídel je žlutý, přední křídla mají nevýrazné žlué skvrny, zadní jsou beze skvrn. Motýl je vázaný na pokročilejší sukcesní stadia teplomilné vegetace.

Soumračník žlutoskvrnný

Primárním stanovištěm jsou kvetoucí rostliny nacházející se blízko teplomilných doubrav. Vyskytuje se však i ve vápencových lomech a jak je vidět, i na výsypkách. Živnou rostlinou housenek je tráva válečka prapořitá. V průběhu roku se vyvíjí pouze jedna generace motýla. Zajímavostí je, že si housenka ihned po vylíhnutí, aniž by cokoliv žrala, spřede kokon, ve kterém přezimuje. Na jaře se pak prokouše ven a začíná konzumovat mladé listy válečky prapořité. Motýl byl v minulosti běžný, za posledních 50 let však dochází k masivnímu úbytku populací. Hlavní příčinou ohrožení jsou jeho velmi specifické územní nároky. Pro udržení jeho populací je žádoucí nechat v krajině některé lokality zarůst křovinami.

Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) patří mezi nejkrásnější zástupce motýlů, které zde můžeme pozorovat. V Červeném seznamu je uveden v kategorii zranitelné druhy. Je zvláště chráněn jako ohrožený druh. Délka jeho předních křídel je asi 4 cm. Jejich základní barva je světle žlutá, první generace má oranžový pás na zadních křídlech. Samička bývá o trochu větší než sameček.

Otakárek ovocný

Jeho housenky se vyvíjejí na hlohu, trnkách, švestkách a třešni). Dospělci/motýli nejsou, co se týče potravy tolik vybíraví. Živí se nektarem z květů běžných bylin a dřevin. V průběhu roku se stačí vyvinout až dvě generace motýlů. S první generací se můžeme setkat v průběhu dubna až června, druhá je vidět od července do září. Vzácně se v nejteplejších oblastech vyvíjí třetí, podzimní generace. Pro otakárky je v průběhu páření typický tzv. hilltoping. Samci se ve velkých hejnech shromažďují na nejvyšších bodech lokality a tam mezi sebou soutěží o to, komu se podaří obsadit „nejlepší“ tzn. většinou nejvyvýšenější místo. Samice se pak páří s nejúspěšnějšími jedinci. Otakárek ovocný patří mezi ohrožené druhy naší fauny. Je vázaný na lokality stepního charakteru. Jeho populace tedy trpí zejména postupným zarůstáním těchto lokalit dřevinami. Jeho výskyt na odvalech dolů je poměrně běžný, nesnese však, když je lokalita lesnicky rekultivována.

Otakárek fenyklový (Papilio machaon) je motýl z čeledi otakárkovitých (Papilionidae). Je zvláště chráněn jako ohrožený druh. Patří mezi největší motýly v ČR, rozpětí křídel je až 10 cm. Základní barva křídel je světle žlutá s černým a modrým mramorováním na okrajích. Ve spodní části křídel se nachází dvě výrazné červené skvrny. Housenky se živí různými planými i pěstovanými zástupci rostlin z čeledi miříkovitých – například mrkví, koprem, kmínem, bedrníkem a dalšími. Dospělci se živí nektarem rostlin. U otakárků se v České republice v průběhu roku vyvíjejí dvě, vzácněji pak tři generace. S dospělými motýly se můžeme setkat od dubna až do září, v nejteplejších oblastech i později. Pro otakárky je v průběhu páření typický výše uvedený tzv. hilltoping.

Otakárek fenyklový

Otakárek fenyklový je v současnosti hojný druh naší fauny. Často se vyskytuje na výsypkách, odvalech, ladech apod.

GPS pozice

N 50° 9.969', E 14° 7.521'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://