česky <<< >>>

Kamenolom Radobýl

Management území

Část vrchu Radobýl byla již v roce 1969 vyhlášena chráněným územím. Podmínky ochrany zvláště chráněného území kategorie přírodní památka o rozloze 6,26 ha byly upřesněny vyhláškou CHKO České středohoří ze dne 17. prosince 2014. Vrch Radobýl byl jako evropsky významná lokalita (EVL – CZ0423225) o rozloze 29,329 ha zařazen do soustavy NATURA 2000. Hlavním důvodem byl výskyt sarančete skalního (Stenobothrus eurasius) a přástevníka kostivalového (Euplagia quadripunctaria). Celostátní význam lokality je dán velkou koncentrací ohrožených a zvláště chráněných druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Vrchol, svahy, volné sutě a skalní terasy Radobýlu pokrývají úzkolisté suché trávníky, místy širokolisté suché trávníky. Na části ploch je acidofilní vegetace jednoletých rostlin (efemér) a rostlin přizpůsobených k životu v suchém až extrémně suchém prostředí (sukulentů). Na stěnách a svazích lomu nacházíme štěrbinovou vegetaci silikátových skal a drolin. Severovýchodní svah pokrývá klimaxový suťový les. Území EVL Radobýl není s výjimkou lesních pozemků hospodářsky využíváno, zejména dlouhodobě nebylo zasahováno na jižně exponovaných plochách stepního a lesostepního charakteru, které jsou těžištěm výskytu předmětů ochrany. Optimální péčí o území EVL Radobýl je udržování stepního a lesostepního charakteru ploch. Postupná invaze náletových dřevin je pro všechny předměty ochrany akutním rizikem. Proto je navrhováno vyřezávání dřevin, po kterém je na vybraných stanovištích možná pastva smíšeného stáda ovcí a koz podle klimatických podmínek buď celoročně, nebo v období duben – červen. Část ploch, mimo jiné patra bývalého kamenolomu, je špatně přístupná. Je nutné zajistit pravidelné odstraňování expanzivních dřevin (akát, jilm habrolistý, jasan, svída krvavá). Sledován je výskyt trnovníku akátu a podle výsledků je zajišťována jeho mechanická i chemická likvidace. Lesy jsou ponechány přirozenému vývoji. EVL zasahuje na území lesních porostů okrajově, protože nejsou předmětem ochrany. Cílem pastvy smíšeného stáda ovcí a koz do celkového počtu 50 kusů je zajistit likvidaci travní hmoty a okus letorostů náletových dřevin. Toto opatření má vést k rozvolnění travních porostů až obnažení půdního povrchu v zájmu vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj populace přástevníka kostivalového a zlepšení podmínek pro výskyt teplomilných druhů vyšších rostlin. Vyřezávání náletů teplomilných druhů dřevin v prostoru bývalého lomu a na západním svahu vrchu Radobýl je prováděno s cílem udržet a rozšířit plochy s cennou stepní květenou.

Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin na vrchu Radobýl

GPS pozice

N 50° 31.776', E 14° 5.509'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz