česky <<< >>>

Kamenolom Radobýl

Historie lomu a těžby kamene

Na části administrativního území obce Žalhostice probíhala v minulosti těžba čediče, která způsobila výrazný zásah do krajinné dominanty vrchu Radobýl. Vrch je sopečného původu a jeho geologickou stavbu na západním svahu v několika patrech odhalil kamenolom. Těžba probíhající od 2. poloviny 19. století až do 30. let 20. století postupně vytvarovala kopec do podoby špičáku vykotlaného zubním kazem. Místní čedič je zformován do typických sloupců. Sloupce jsou však uspořádány nejen vertikálně, ale i horizontálně a vějířovitě. Kámen se těžil ke stavebním účelům. Čedičové sloupce byly zajímavým vývozním artiklem. Byly exportovány mimo jiné i do Německa a do Holandska, kde z nich byly na mořském pobřeží budovány ochranné hráze a mola. Na území našeho státu byl vytěžený kámen používán především na spodní vrstvy komunikací (drcený čedičový štěrk) nebo na svrchní komunikační vrstvy (dlažby z čedičových kostek). Po ukončení těžby nebyl lom technicky, ani biologicky rekultivován. Díky tomu zůstaly zachovány kolmé těžební stěny se soubory čedičových sloupců („čedičové varhany“), suťová pole a početné aktivní i dočasně zklidněné sesuvy na jižním svahu směrem k Žalhosticím. Na jižním svahu a na části svahů jihovýchodních a jihozápadních se udržuje ekologicky velmi hodnotná travinná vegetace skalní stepi. Severní a severovýchodní svah je pokrytý lesním porostem, jehož druhové složení odpovídá zeměpisné poloze, nadmořské výšce i výslunnému kamenitému stanovišti. V roce 1966 zde byla Okresním národním výborem v Litoměřicích vyhlášena Přírodní památka Radobýl k ochraně významného geologického fenoménu (č. AOPK: 357). V roce 1969 zde bylo vyhlášeno botanické naleziště (č. AOPK: 356). Podmínky ochrany této lokality o rozloze 6,26 ha byly upřesněny vyhláškou CHKO České středohoří ze dne 17. prosince 2014. Na vrcholu se nachází kříž, jehož existence je doložena již v 17. století (patrně 1622). Záznamy praví, že starší dřevěný kříž byl roku 1862 nahrazen železným. Dnešní podoba kříže pochází z roku 1992, kdy byla provedena jeho obnova.

Těžební stěna kamenolomu Radobýl

Těžební stěna kamenolomu Radobýl

Kovový kříž na vrcholu kopce Radobýl

GPS pozice

N 50° 31.803', E 14° 5.203'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz