česky english deutsch <<< >>>

Archeologické lokality

Maškovy zahrady

Mezi nejvýznamnější archeologické lokality Turnova patří areál bývalého Maškova zahradnictví, situované na levý břeh Jizery v jejím záplavovém pásmu. Podloží z náplavy řeky Jizery je překryto sprašemi a jílovitými hlínami a ornicí.

Pohled na areál Maškovy zahrady v r. 2000

Pohled na areál Maškovy zahrady v r. 2000

Mnohonásobné osídlení sahá od staršího pravěku do raného středověku. Počátky výzkumu jsou spjaty s osobou prof. J. V. Šimáka a K. Buchtely, kteří zde na počátku 20. stol. provedli řadu vykopávek. Osídlení pochází ze starší fáze kultury s lineární keramikou (mladší doba kamenná – neolit, 6. – 5. tis. př.n.l.). Neolitické sídliště se nacházelo na vyvýšenině při severovýchodním okraji Maškových zahrad na sprašové návěji. Ojedinělé jsou nálezy broušených kamenných nástrojů kultury se šňůrovou keramikou (pozdní doba kamenná – eneolit, 4./3. tis. př.n.l.), doložena je osada lužické kultury (mladší doba bronzová, 12. – 9. stol.př.n.l.), osada slezskoplatěnické kultury (pozdní doba bronzová – starší doba železná, 8. – 6. stol. př.n.l.), i osídlení v závěru starší doby železné (6./5. stol. př.n.l.). Dvorec ze starší doby římské (1. a 2. století) zanikl při jedné z povodní Jizery.

Germánský skleněný korálek, bronzový lučík spony a opasková zápona (mladší doba římská 3.-4.stol. n.l.

Germánský skleněný korálek, bronzový lučík spony a opasková zápona (mladší doba římská 3.-4.stol. n.l.)

Archeologické výzkumy v r. 1998 registrovaly okolo 15 000 kůlových jamek, jejichž řady tvoří půdorysy 20×20 a 20×30 m a které spolu s keramickými zlomky náležely kultuře lužické (mladší doba bronzová, 11. – 9. stol. př.n.l.).

Bronzové artefakty ze sídliště mladší doby bronzové – kultura lužická 11. –9. stol. př.n.l., šipka s tulejkou a spirálka šperku

Bronzové artefakty ze sídliště mladší doby bronzové – kultura lužická 11. –9. stol. př.n.l., šipka s tulejkou a spirálka šperku

Sídliště bylo situováno v nivě, která byla často zvodněna a právě proti všudypřítomné vlhkosti se osadníci bránili tím, že si vytvořili dřevěnou dlažbu. Nejrozsáhlejší záchranný archeologický výzkum proběhl od června 2000 do srpna 2001 na ploše více než 6 ha historických terénů. Nově byly objeveno 18 objektů: 3 polozemnice, 3 oválné zahloubené objekty se stopami užití ohně, objekty zásobního charakteru a další z raného středověku (7. –8. stol.).

GPS pozice

N 50° 34.904', E 15° 8.971'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz