česky english deutsch <<<

Odval Dolu Vítek/Václav

Ekologická stabilita krajiny

Nepřírodní biotopy přispívají ke zvýšení ekologické stability krajiny. Poskytují útočiště řadě druhů a působí pozitivně na druhovou rozmanitost i ve svém okolí. Často rovněž fungují jako důležité migrační trasy pro řadu organismů. Rovněž mohou poskytovat řadu ekosystémových služeb, například přispět k zadržování vody v krajině, či poskytovat útočiště pro přirozené predátory hmyzích škůdců a tak snižovat škody zemědělcům. V neposlední řadě působí jako zajímavý krajinný prvek.

Ekologická stabilita je schopnost ekosystému odolávat rušivým vlivům a vyrovnávat je. Stabilní ekosystém je schopný přes působící stres, jakým jsou například lidské zásahy, nepříznivé klimatické podmínky, katastrofické události apod., dále poskytovat cenné ekosystémové služby.

Do ekosystémových služeb patří například poskytování esenciálních zdrojů, jako je sladká voda, regulace klimatu a vodního režimu, zajištění úrodnosti půd nebo rekreační a estetické služby. Cílem ochrany stability kromě zachování ekosystémových služeb i zachování přírodní rovnováhy krajiny, tedy takového stavu, kdy se krajina autoregulačními mechanismy udržuje ve stabilním stavu – tj. nedochází k rozsáhlým úhynům populací, změnám (mikro)klimatu a vodního režimu, chemismu půd a vod.

Výhled na bývalý Stehelčeveský pivovar z odvalu bývalého Dolu Vítek (Václav)

Ekologická stabilita společenstva je dávána do souvislosti s jeho celkovým druhovým bohatstvím. Například smíšený les lépe odolává chorobám, parazitům a extrémním výkyvům klimatu, než smrková monokultura. Existují však i příklady velmi odolných, druhově chudých společenstev, například rákosiny, či druhově chudé kyselé bučiny. Pokud se ale na ekologickou stabilitu podíváme ve větším měřítku, tedy v měřítku krajiny, lze obecně říct, že krajina s více typy společenstev je stabilnější, než krajina méně rozrůzněná. Nicméně žádoucím stavem zůstává, aby byla zachována pokud možno co nejvyšší biodiverzita společenstev.

Územní systémy ekologické stability (zkratka ÚSES)

Pro ochranu ekologické stability byl v ČR vyvinut tzv. ÚSES. ÚSES pracuje zejména na základě „teorie ostrovních ekosystémů“. Ta předpokládá, že druhové bohatství ostrovů v moři je závislé jednak na velikosti ostrovu a jednak na vzdálenosti od dalších ostrovů.

Důležitým faktorem pro udržení biodiverzity na jednotlivých ostrovech je možnost migrace druhů mezi jednotlivými ostrovy. „Kvalitní“ ostrovy se silnými populacemi druhů mohou dosycovat i méně kvalitní ostrovy a celkově tak zvyšovat biodiverzitu.

Nyní si však představme místo moře člověkem intenzivně využívané oblasti, jako jsou pole a zastavěná území a místo ostrovů si představme „ostrůvky biodiverzity“ v podobě přírodě blízkých lokalit – lesy, skály, druhově bohaté louky a stepi atd.

V tuto chvíli získáme základní jednoduchý obrázek o fungování ÚSES. ÚSES pracuje celkem se 3 skladebnými prvky:

Estetické funkce lokality

Z větší vzdálenosti halda působí poměrně nenápadně jako plocha rozptýlené zeleně v zemědělské krajině. Při bližším kontaktu, vlastně až při vstupu do jejího území dochází ke změně dojmu, kdy se před pozorovatelem odvíjí otevřená krajina se slunnými stráněmi a členěným reliéfem. Pozůstatky z dob postupného vývoje a prohořívání odvalu jsou dnes patrné na obnažených plochách haldoviny a na útvarech připomínajících balvany a skály. K jihovýchodu otevřený amfiteátr láká místní obyvatele i výletníky k posezení u ohně, strmé svahy k motokrosovým a cyklokrosovým aktivitám. Tyto činnosti nemají negativní vliv na stav lokality. Dosavadní využívání haldy k volnočasovým aktivitám místních obyvatel nemá významné negativní vlivy. Komunikační napojení na starou polní cestu, včetně křížení s železniční dopravní cestou, je možné upravit pro pohyb cyklistů a využít ke zřízení cyklistické stezky. Biotopy odvalů je možné popularizovat právě na této lokalitě.

Výhled na Buštěhradskou haldu z odvalu bývalého Dolu Vítek (Václav)

GPS pozice

N 50° 10.311', E 14° 9.455'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz