česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolu Vítek/Václav

Geologická charakteristika odvalu

Kladenské odvaly jsou složeny z několika základních typů materiálů, které mají podstatně odlišné chemické složení a vlastnosti a ovlivňují chování tělesa haldy či jejího okolí. Jedná se o následující horniny a materiály:

1) Uhlí a horniny s uhelnou příměsí. Jde zejména o šedavé, poměrně měkké či rozpadavé uhelné jílovce, prachovce a místy i pískovce, které odpovídají sedimentům močálových jezer. V jejich základní hmotě převažují jílové minerály a klastický křemen. Běžně zde nalezneme pyrit, který poměrně rychle zvětrává na limonit a sírany, jež jsou obvykle rychle odplaveny deštěm (jarozit, sádrovec, kamence). Horniny obsahují několik procent organické hmoty, která v podobě uhlí podléhá mechanickému rozpadu a pomalé oxidaci, je-li však rozptýlena v hornině, příliš se nemění. Základní reakce souvrství je mírně kyselá, objevují se však i partie obohacené sulfidy, kde reakce může být silně kyselá. Z hlediska substrátu a tím i vegetace jsou velmi důležité vulkanické horizonty (brousky, „opuky“), které obsahují zvýšená množství živin, zejména alkálií.

Prohořelé svrhcnokarbonské pískovce a prachovce

2) Uhelný prach z úpravárenských procesů. Tento materiál z čištění překopů a dopravníkových pásů byl s hlušinou a s ostatními složkami vyvážen na odvaly. Poněkud odlišná situace byla u důlních prádel, odkud byl prach odvážen, někdy pumpován do zvláštních kalových nádrží, které dnes (anebo jejich části) mohou představovat druhotná ložiska málo kvalitních, nicméně ve směsích spalitelných paliv. Uhelný prach má charakter černých či tmavě šedých mazlavých hmot. Často leží pod lokální úrovní podzemních vod – pokud nevyschne, nepodléhá zahořování.

3) Vyhořelé horniny. Horniny s obsahem uhlí podléhaly obvykle rychle po vysypání na odvaly zahořování. V některých případech byl přísun haldového materiálu příliš rychlý a tehdy byly uhelné materiály pohřbívány a podle dostupnosti kyslíku podléhaly rychlejšímu či pomalejšímu spalování anebo zůstaly nespálené. Charakteristickým produktem zahořování jsou jednak bíle vypálené jílovce (podobné běžnému odpadu z kamen), dále škvára a červené popely. Následkem obsahu kaolinitu však převládají bílé porézní horniny a většinu škvár lze přičíst provozu místních topenišť určených pro vytápění šachty a provoz parních, těžních strojů.

Svrchní prohořelá a spodní neprohořelá haldovina s většími kusy opuky

Svrchní prohořelá a spodní neprohořelá vrstva haldoviny s postupující vegetací

4) Škvára, popel a popílky. Součástí kladenské aglomerace byla celá řada lokálních topenišť, každá šachta topila svým uhlím a zejména hutní provozy byly energeticky velice náročné. Běžnou součástí hald jsou proto elektrárenské popílky. Vysokopecní provozy – výroba železa a následná výroba ocelí – produkovaly strusky zásadité, známé jako Thomasova struska. Zatímco škvára vzniklá spalováním uhlí téměř neobsahuje žádný vápník a hořčík, produkty výroby železa obsahují až 38 % oxidu vápenatého (CaO).

5) Stavební suť a inertní odpad. Jedná se o materiály z likvidace starých důlních budov i stavební sutě řízeně navezené z širšího okolí k uložení na odvalech nebo o černé skládky. V materiálu se běžně objevují zlomky cihel, opukové kameny, omítka, někdy dlaždice a místy živičný pokryv (asfaltové směsi) bývalých komunikací. Součástí odpadu rovněž bývá zlomkové železo, rozbité dlaždice a další materiály.

6) Komunální odpad. Tato složka je tvořena nejrůznějším materiálem od polyethylenových a skleněných lahví, přes plechovky, nábytek až po staré pneumatiky.

7) Výkopové zeminy a další materiály. Častou součástí odvalů je materiál z podložního proterozoika, tj. šedočerné fylitické břidlice, méně droby, místy s hojnými čočkami sekrečního křemene, ojediněle mineralizované pyritem případně pyrhotinem. Tyto horniny obtížně zvětrávají, z hlediska chemického složení však nepředstavují žádnou zátěž. Na některé odvaly byla navážena opuka křídového stáří ze stavební činnosti.

Haldovina spečená do útvarů podobných skalám

Odval Dolu Vítek (Václav) je tvořen hlavně prohořelými svrchnokarbonskými pískovci a prachovci pocházejícími z hloubení jam Vítek a Václav a hlušinou složenou z jílovců, prachovců a tufitů z těžby kladenských slojí. Materiál je nevytříděný s úlomky o velikosti až 25 cm. V centrální a jižní části odvalu tvoří spečená haldovina útvary podobné skalám.

GPS pozice

N 50° 10.401', E 14° 9.644'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz