česky <<< >>>

Údolí Plakánek

Acidofilní bučiny

Acidofilní bučiny

Jedná se o floristicky chudé acidofilní bukové porosty, které se vyskytují v nižších polohách. V bukovém porostu je přimíšen dub, ojediněle jedle. Vyskytují se na minerálně chudých horninách – pískovce, ale také žuly, ruly, křemence, fylity, krystalické břidlice, kyselé vulkanity. Půdy jsou většinou mělké, skeletovité rankery.

Ve vyšších polohách se vyskytují smíšené bukové a smrko-jedlo-bukové lesy na všech geologických podložích, ale půdách minerálně nenasycených, náchylných k podzolizaci. Keřové patro je málo vyvinuté, tvoří ho zejména zmlazující jedinci hlavních dřevin. V bylinném patře převažují acidofilní a oligotrofní druhy.

Základní informace

Jedná se o méně významnou poměrně slabou populaci vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum) v rámci CHKO Český ráj i z hlediska rozšíření druhu na území ČR.

Geologie: Česká křídová tabule, kvádrové pískovce teplického souvrství, středně zrnité, slabě litifikované křemenné pískovce jeho nejvyšší části. Na plošinách podél údolí zachovány i mladší slínovce a vápnité jílovce březenského souvrství. Geomorfologie: SZ část Jičínské pahorkatiny.

Reliéf: Typické kaňonovité údolí s výraznou nivou zarovnanou holocénními sedimenty.

Pedologie: Kambizem arenická, podzol arenický, gleje arenický a organozemní.

Krajinná charakteristika: Úzké kaňonovité údolí se zalesněnými svahy a v minulosti odlesněnou nivou říčky Klenice a Veseckého potoka.

GPS pozice

N 50° 29.060', E 15° 8.177'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz