česky <<< >>>

EVL Příhrazské skály

Biota s výskytem vrápence

Biota s výskytem vrápence

Pseudokrasová jeskyně (S3b) nabízí vrápenci malému ( Rhinolophus hipposideros) potřebné mikroklima pro přezimování. Okolí je tvořeno skalními stěnami (S1) a monokulturami borovice lesní (X9) s fragmenty reliktních borů (L8.1).

V jeskyni pravidelně zimuje druh Rhinolophus hipposideros. Jednotlivě zde byly zastiženy při zimování také netopýr brvitý (Myotis emarginatus), netopýr černý (Barbastella barbastellus) a netopýr ušatý (Plecotus auritus). V sousedním převisu v puklině pravidelně zimuje skupinka netopýrů hvízdavých (Pipistrellus pipistrellus).

Základní informace

V Českém ráji je to území s nejrozsáhlejšími populacemi vrápence malého a s nejvyšším počtem lokalit.

Geologie: Česká křídová tabule, středně zrnité, slabě až středně litifikované a slabě kaolinické pískovce teplického souvrství. Oblast byla v neogénu proniknuta vulkanity typu olovinických nefelinitů až bazanitů. Největším tělesem je komínová intruze tvořící vrchol Mužského (463 m n. m.), kolem tohoto tělesa se jako denudační zbytek dochovaly vápnité jílovce a jílovité vápence.

Krajinná charakteristika: Pískovcové skalní město s charakteris­tickými stinnými roklemi, skalními masivy a věžemi a převážně lesní vegetací. Pseudokrasová jeskyně v pískovci, tvořená dvěmi kavernami navzájem spojenými nízkou, krátkou chodbou. Vchod do jeskyně se nachází těsně pod okrajem Příhrazské plošiny, je orientovaný do hlubokého kaňonovitého údolí. V blízkosti vchodu se nalézá skalní brána a hluboký převis.

GPS pozice

N 50° 31.308', E 15° 4.142'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://www.envidea.cz