česky <<<

EVL Podtrosecká údolí

Vrápenec malý

Vrápenec malý

Původně jeskynní druh, který ve střední Evropě začal zhruba ve středověku využívat také úkryty v lidských stavbách. Letní kolonie samic (20–100 ks) obývají půdy, podkroví, ale také sklepy budov. Zimují v jeskyních, štolách a velkých sklepech (teplotní optimum +6 až +11°C). Na nejvýznamnějších zimovištích v ČR bývá zjišťováno i několik set jedinců.

Vrápenec malý loví potravu na okrajích listnatých lesů a ve vegetaci podél vodních toků. Živí se především dvoukřídlým hmyzem, motýly a síťokřídlými.

Zaznamenány byly pouze kratší přesuny mezi letními úkryty a zimovišti (obvykle 5–10 km, v některých případech dokonce za zimoviště slouží sklep téže budovy, v níž se na půdě nachází letní kolonie). Nejvyšší stáří u vrápence malého, zjištěné kroužkováním, je 29 let (prokázáno na území České republiky). V České republice je tento druh v současnosti nejvíce ohrožen přestavbami střech a půdních prostorů budov, kde se nacházejí letní kolonie. Dalšími faktory jsou rušení na zimovištích a nevhodný způsob uzavírání vchodů do starých důlních děl a jeskyní.

Základní informace

Území je soustava kaňonovitých údolí pod vrcholem Trosek, podél říčky Žehrovky a Želejovského potoka a Hruboskalské skalní město. Předmětem ochrany je celkem 6 druhů rostlin a živočichů. Z rostlin jsou to kriticky ohrožený druh orchideje hlízovec Loeselův (Liparis loeselii), silně ohrožená kapradina vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) a mech srpnatka fermežová (Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus).

Z živočichů pak: silně ohrožený modrásek bahenní (Maculinea nausithous), silně ohrožený druh ryby sekavec (Cobitis taenia) a kriticky ohrožený druh netopýra vrápenec malý (Rhinolophus hipposider

GPS pozice

N 50° 30.227', E 15° 11.975'
[GPX]

[MAPY.CZ]