česky <<< >>>

EVL Podtrosecká údolí

Srpnatka fermežová

Srpnatka fermežová

V současné době je výskyt tohoto druhu na území České republiky prokázán na 54 lokalitách (2012), soustředěných zejména v jižních Čechách, na Vysočině a v severních Čechách. Dvoudomý, jen velmi vzácně plodný, dlouhověký mech tvořící až několik cm2 velké trsy, je svým výskytem vázán na otevřená, či slabě zastíněná, trvale vlhká stanoviště – převážně nížinná a přechodová rašeliniště, bažinaté louky, vlhká místa či okraje zrašelinělých jezer se slabě kyselým až slabě zásaditým pH, s větším množstvím bází, ne však vápenatých iontů. Jedná se o konkurenčně slabý mech, který se při narušení a částečném zničení lokality při návratu k původnímu managementu jen velmi těžce vrací zpět.

Výskyt druhu negativně ovlivňují změny vodního režimu, změny způsobu obhospodařování a zásahy do porostů vedoucí ke změnám jejich druhového složení. Řada lokalit druhu, které byly známy z minulosti zanikla v důsledku ničení přirozených stanovišť, upuštění od extenzivního obhospodařování (kosení/pastva) rašelinišť a rašelinných luk, zintenzivnění zemědělského využívání a celkového zvyšování obsahu živin.

Základní informace

Území je soustava kaňonovitých údolí pod vrcholem Trosek, podél říčky Žehrovky a Želejovského potoka a Hruboskalské skalní město. Předmětem ochrany je celkem 6 druhů rostlin a živočichů. Z rostlin jsou to kriticky ohrožený druh orchideje hlízovec Loeselův (Liparis loeselii), silně ohrožená kapradina vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) a mech srpnatka fermežová (Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus).

Z živočichů pak: silně ohrožený modrásek bahenní (Maculinea nausithous), silně ohrožený druh ryby sekavec (Cobitis taenia) a kriticky ohrožený druh netopýra vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros).

GPS pozice

N 50° 30.000', E 15° 13.000'
[GPX]

[MAPY.CZ]