česky <<< >>>

EVL Podtrosecká údolí

Předmět ochrany

Předměty ochrany

Hlízovec Loeselův (Liparis loeselii) – jedna z deseti lokalit druhu na území ČR, jediná lokalita v Českém ráji. Populace je stabilní s progresivním vývojem v posledních letech, se zabezpečeným managementem.

Vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) – lokalita je složená z většího počtu „podlokalit“ jak v prostoru samotných Podtroseckých údolí, tak ve skalním městě Hruboskalsko. Výskyt populací druhu je roztroušený po téměř celém území, samotné populace jsou tvořeny spíše drobnými koloniemi s průměrnou vitalitou.

Srpnatka fermežová (Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus): velice významná lokalita druhu v Libereckém kraji, přítomná populace tohoto mechu patří k největším recentně známým v ČR. Výskyt modráska bahenního (Maculinea nausithous) a m. očkovaného (M. teleius) – území v současnosti nepředstavuje reprezentativní lokalitu pro druhy Maculinea nausithous a ani Maculinea teleius v daném regionu. Bez zavedení vhodného managementu je velmi pravděpodobné, že oba druhy modrásků na sledované lokalitě vyhynou.

Významnější výskyt sekavce (Cobitis taenia) v tocích. Kolonie vrápence malého (Rhinolophus hipposideros).

Základní informace

Území je soustava kaňonovitých údolí pod vrcholem Trosek, podél říčky Žehrovky a Želejovského potoka a Hruboskalské skalní město. Předmětem ochrany je celkem 6 druhů rostlin a živočichů. Z rostlin jsou to kriticky ohrožený druh orchideje hlízovec Loeselův (Liparis loeselii), silně ohrožená kapradina vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) a mech srpnatka fermežová (Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus).

Z živočichů pak: silně ohrožený modrásek bahenní (Maculinea nausithous), silně ohrožený druh ryby sekavec (Cobitis taenia) a kriticky ohrožený druh netopýra vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros).

GPS pozice

N 50° 29.329', E 15° 13.442'
[GPX]

[MAPY.CZ]