česky >>>

EVL Podtrosecká údolí

Biota

Biota

V území dominují lesní společenstva. Jedná se zejména o acidofilní bučiny, subkontinentální borové doubravy, boreokontinentální bory, vzácněji květnaté bučiny, suťové lesy, údolní jasanovo-olšové luhy a hercynské dubohabřiny v mozaice se smrkovými a borovými monokulturami. Kaňonovitá údolí jsou tvořena zalesněnými úbočími, jejichž lesní společenstva jsou tvořena stejnými biotopy a v odlesněné údolní nivě nalezneme kromě údolních jasanovo-olšových luhů také mokřadní olšiny a křoviny, vlhké pcháčové louky, vysoká tužebníková lada, vegetaci vysokých ostřic a rákosin a rybníky s rybníky s makrofytní vegetací přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod.

Základní informace

Území je soustava kaňonovitých údolí pod vrcholem Trosek, podél říčky Žehrovky a Želejovského potoka a Hruboskalské skalní město. Předmětem ochrany je celkem 6 druhů rostlin a živočichů. Z rostlin jsou to kriticky ohrožený druh orchideje hlízovec Loeselův (Liparis loeselii), silně ohrožená kapradina vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) a mech srpnatka fermežová (Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus). Z živočichů pak: silně ohrožený modrásek bahenní (Maculinea nausithous), silně ohrožený druh ryby sekavec (Cobitis taenia) a kriticky ohrožený druh netopýra vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros).

GPS pozice

N 50° 28.949', E 15° 13.921'
[GPX]

[MAPY.CZ]