česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolu Ronna

Ekologická stabilita krajiny

Nepřírodní biotopy přispívají ke zvýšení ekologické stability krajiny. Poskytují útočiště řadě druhů a působí pozitivně na druhovou rozmanitost i ve svém okolí. Často rovněž fungují jako důležité migrační trasy pro řadu rostlin a živočichů.

Rovněž mohou poskytovat řadu ekosystémových služeb:

Ekologická stabilita je schopnost ekosystému odolávat rušivým vlivům a vyrovnávat je. Stabilní ekosystém je schopný přes působící stres, jakým jsou například lidské zásahy, nepříznivé klimatické podmínky, katastrofické události apod., dále poskytovat cenné ekosystémové služby.

Do ekosystémových služeb patří například:

Cílem ochrany stability kromě zachování ekosystémových služeb i zachování přírodní rovnováhy krajiny, tedy takového stavu, kdy se krajina autoregulačními mechanismy udržuje ve stabilním stavu – tj. nedochází k rozsáhlým úhynům populací, změnám (mikro)klimatu a vodního režimu, chemismu půd a vod.

Ekologická stabilita společenstva je dávána do souvislosti s jeho celkovým druhovým bohatstvím. Například smíšený les lépe odolává chorobám, parazitům a extrémním výkyvům klimatu, než smrková monokultura. Existují však i příklady velmi odolných, druhově chudých společenstev, například rákosiny, či druhově chudé kyselé bučiny.

Pokud se ale na ekologickou stabilitu podíváme ve větším měřítku, tedy v měřítku krajiny, lze obecně říct, že krajina s více typy společenstev je stabilnější, než krajina méně rozrůzněná. Nicméně žádoucím stavem zůstává, aby byla zachována pokud možno co nejvyšší biodiverzita společenstev.

Územní systémy ekologické stability (zkratka ÚSES)

Pro ochranu ekologické stability byl v ČR vyvinut tzv. ÚSES. ÚSES pracuje zejména na základě „teorie ostrovních ekosystémů“. Ta předpokládá, že druhové bohatství ostrovů v moři je závislé jednak na velikosti ostrovu a jednak na vzdálenosti od dalších ostrovů.

Důležitým faktorem pro udržení biodiverzity na jednotlivých ostrovech je možnost migrace druhů mezi jednotlivými ostrovy. „Kvalitní“ ostrovy se silnými populacemi druhů mohou dosycovat i méně kvalitní ostrovy a celkově tak zvyšovat biodiverzitu.

Nyní si však představme místo moře člověkem intenzivně využívané oblasti, jako jsou pole a zastavěná území a místo ostrovů si představme „ostrůvky biodiverzity“ v podobě přírodě blízkých lokalit – lesy, skály, druhově bohaté louky a stepi atd.

V tuto chvíli získáme základní jednoduchý obrázek o fungování ÚSES.

ÚSES pracuje celkem se 3 skladebnými prvky:

Odval Dolu Ronna začleněný do kulturní krajiny jako významné biocentrum

Místní biokoridor navazující na odval Dolu Ronna

Estetické funkce lokality Halda zvýrazňuje jinak pozvolné svahy údolí Týneckého potoka. Napodobuje tvarem terénní zlom mezi Kladenskem a nížinným Slánskem. Do okolního terénu vstupuje dramaticky, ze spodních partií údolí nepřehlédnutelně. Je to místo pěkného výhledu do údolí. Lesostepní charakter stanovišť i holý substrát nedává možnost pochybovat o výlučnosti místa a zároveň nepředstavuje rušivý prvek. Jakoby se jednalo o přirozený výsledek jakéhosi geologického procesu.

Z vrcholu odvalu vedou výborné rozhledové linie do všech směrů. Využití svahů a temene odvalu k občasným rekreačním aktivitám neorganizovaného motokrosu nemusí být omezováno, protože vhodně napomáhá k blokování ekologické sukcese a k zachovávání některých raných sukcesních společenstev. Bez jakýchkoliv antropogenních zásahů by měl zůstat zachován atraktivní vzhled východního okraje odvalu s hustým keřovým a stromovým porostem podobným džungli, který vyniká především při pohledu z údolí Týneckého potoka.

GPS pozice

N 50° 10.643', E 14° 7.273'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
Tel.:777 764 682
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz