česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolu Ronna

Společenstva rostlin

Odval dolu Ronna se vyznačuje velmi pestrou vegetací. Nachází se zde jak tzv. pionýrské porosty, lesíky, vysokostébelné ruderální trávníky a ruderální savany, travnaté březiny, březo-akátové křoviny a stromové porosty atd.

Na různorodých plochách odvalu jsou vyvinuta vzácná společenstva ruderálních rostlin lehkých substrátů. Typickým příkladem je kriticky ohrožený chruplavník větší, což je rostlina výslunných strání a kdysi také polí, která nesnáší mezidruhovou konkurenci zarůstajících ploch a chemizaci a proto od začátku 20. století prakticky z přírody vymizela. Na odvalu Dolu Ronna se přitom nachází celostátně a možná i středoevropsky významná stabilní populace chruplavníku většího jedna ze dvou největších v České republice.

Celkem zde bylo zjištěno 216 druhů cévnatých rostlin.

Ohrožené a zvláště chráněné druhy cévnatých rostlin

Chruplavník větší (Polycnemum majus) Chruplavník větší je jednoletá rostlina z čeledi laskavcovitých. Je jedním ze dvou druhů rodu chruplavník které v současnosti v Česku rostou. Tento druh se na území ČR vyskytuje již jen velmi zřídka. V Červeném seznamu rostlin ČR je řazen mezi kriticky ohrožené druhy a patří tak mezi nejvzácnější druhy naší květeny.

Chruplavník větší

Chruplavník má vystoupavou, nebo poléhavou 8 až 35 cm dlouhou lodyhu. Lodyhy jsou hustě porostlé střídavými, tuhými, vzhůru odstávajícími až přitisklými listy, které jsou zelené až modrozelené, mají šídlovitý tvar a bývají dlouhé okolo 10 mm. Tato bylina vyhledává výslunná písčitá a štěrkovitá stanoviště. Špatně snáší konkurenci jiných rostlin, proto se vyskytuje hlavně na plochách s řídkou, nezapojenou vegetací.

Merlík hroznový (Chenopodium bortys) V Červeném seznamu ČR je veden jako ohrožený. Tento druh roste zejména na lehkých primitivních půdách, které se vyskytují právě na haldách, železničních náspech apod. Dokáže snášet vyšší koncentrace solí v půdě, můžeme jej tedy zařadit mezi tzv. halofilní rostliny. Merlík hroznový je aromatická, hustě žláznatě chlupatá rostlina. Na dotyk je velmi lepkavý. Svůj název získal díky světle zelené barvě a květenství, připomínající hrozen. I tento druh je konkurenčně velmi slabý.

Merlík hroznový

Mrvka myší ocásek (Vulpia myuros) Mrvka myší ocásek je zástupcem chráněných travin na této lokalitě. I tato rostlina je vázána na člověkem narušované lokality. Svůj poetický název získala díky charakteristickému klasu, připomínajícímu myší ocas. U nás je zařazena mezi druhy vyžadující pozornost, vyskytuje se však kosmopolitně po celém světě.

Mrvka myší ocásek

Rožec nízký (Cerastium pumilum) Rožec nízký je bíle kvetoucí, nenápadná, přízemní bylina, jednoletý nebo ozimý druh rodu rožec. V Červeném seznamu rostlin ČR je zařazen mezi ohrožené druhy. Roste v nížinách a pahorkatinách na bazických vápencových, čedičových nebo hadcových substrátech, zásaditých spraších a nánosech říčních štěrků a písků. Je vázán především na výslunná a suchá místa, jako jsou stepní louky, kamenité stráně s křovinami a sutinami, někdy bere zavděk i stanovišti antropogenního charakteru, jako je právě tato lokalita. Není přesně známo jeho celosvětové rozšíření. Prokazatelně roste ve střední až východní Evropě.

Rožec nízký

Jetel alpínský (Trifolium alpestre) Je nápadný, sytě červeně kvetoucí druh jetele s nápadně protáhlými čepelemi listů. Jetel alpínský roste na suchých loukách, slunných skalnatých stráních, mezích, světlých lesích a jejich okrajích. Vyhovují mu neutrální až zásadité půdy. Je řazen mezi vzácnější druhy naší kěteny, vyžadující další pozornost. Světové rozšíření zahrnuje území od střední Evropy až po Ural a Kavkaz. Kvete od května do července.

Jetel alpínský

Mák pochybný (Papaver dubium) Mák pochybný je jednoletý polní plevel. Oproti podobnému, rovněž červeně kvetoucímu máku vlčímu je vázán na teplejší lokality, odlišit jej můžeme též díky přitiskle chlupaté lodyze. V České republice není zařazen mezi chráněné druhy, na Slovensku však patří ke kriticky ohroženým. Mák pochybný roste zejména na okrajích komunikací, písčinách, rumištích nebo polních kulturách, nejčastěji na mírně bazických až mírně kyselých podkladech. Kvete od června do srpna.

Mák pochybný

GPS pozice

N 50° 10.679', E 14° 6.175'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
Tel.:777 764 682
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz