česky english deutsch <<< >>>

Odval Dolu Ronna

Rekultivace území

Do roku 1993 byla část pozemků v západní části odvalu převedena na nového vlastníka, který prováděl postupné odtěžování materiálu pro různé účely. Těmito zásahy byla zdevastována většina prvků přirozené náletové vegetace.

V roce 2015 bylo na severní, značně exponované hraně odvalu neznámými zloději dřeva neoprávněně pokáceno několik desítek vzrostlých jedinců břízy bílé.

Na východním okraji u paty čela odvalu začali vyvíjet aktivity návštěvníci z řad obyvatel blízkého okolí navazující na značně problematickou tradici okrašlovacích spolků 19. století.

Nevhodné zásahy člověka do přírodě blízkého ekosystému – „zkrášlování krajiny“

Vzhledem k evidentnímu nedostatku základního biologického a ekologického vzdělání, které by jim umožnilo ocenit hodnoty přírodě blízkého ekosystému v kulturní krajině, vykáceli část dřevin v keřovém patru tvořícím původně těžko prostupnou džungli, vytvořili zde posezení s ohništěm a na prameni vytékajícím zpod tělesa odvalu zbudovali soustavu několika malých vodních nádrží, do nichž nasadili obsádku cca 20 ks karasa obecného a karasa zlatého.

Nevhodné zásahy člověka do přírodě blízkého ekosystému – „zkrášlování krajiny“

Zásahy takového charakteru jsou v případě daného ekosystému sporné. Od ukončení sypání se na území vrací příroda. Tento přirozený proces je doplňovaný vhodnými managementovými opatřeními (narušování bylinného pokryvu na části plochy bývalého odkaliště a úložiště popílku, odstraňování invazních dřevin akátu a topolu kanadského).

Odval je tak výjimečný vysokou geomorfologickou diverzitou terénu, která je základní podmínkou pro vznik širokého spektra různých typů biotopů a je tak příčinou vysoké diverzity biologické a ekosystémové. Umělé nasazené druhy rostlin a živočichů mohou v tomto případě narušit ekologickou rovnováhu.

Prospěšné zásahy člověka do přírodě blízkého ekosystému – blokování ekologické sukcese

GPS pozice

N 50° 10.650', E 14° 6.743'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Taggmanager, o.s.
Richard Žižka
Tel.:777 764 682
e-mail:rzizka@taggmanager.cz
http://www.dohaje.cz