česky english deutsch polski <<< >>>

Frenštátsko

Geologie Frenštátska

Z pohledu geologického náleží území frenštátska do pásma Vnějších Západních Karpat budovaných zvrásněnými souvrstvími tzv. karpatského flyše. Tvoří je převážně horniny usazené v hloubi oceánu na přelomu druhohor a třetihor (svrchní třída až starší paleogén), pohoří byla tektonicky dotvořena při alpinském vrásnění v třetihorách, kdy došlo ke srážce euroasijského a afrického kontinentu.

V průběhu tlakového působení byly vrásy navršeny přes sebe a jako mohutný příkrov nasunuty na okraj Krkonošsko-jesenické kry (provincie Český masiv), která byla i s kamenouhelnými vrstvami zatlačena do hlubin. Proto jsou dnes v oblasti Frenštátu zásoby černého uhlí. Vyzvednutý karpatský oblouk k nám zasahuje v podobě Beskyd a Bílých Karpat.

Definitivní modelace terénu pak byla dokončena v dobách ledových ve čtvrtohorách, kdy do střední Evropy pronikl severský pevninský ledovec. Ten zaplnil údolí Odry a při postupu pronikl až na svahy Beskyd. O tom, kam až se ledovec dostal, se stále diskutuje. Ve starších čtvrtohorách (pleistocén) se na území Ostravska a Moravské brány rozprostíralo jezero, které bylo na jihu ohraničeno právě Beskydami. Svědčí o tom typické jezerní usazeniny s pravidelným sledem od nejhrubších štěrků až po nejjemnější písčitojílovité vrstvy v nadloží. Po době ledové na ně byly naváty spraše. Po ústupu ledovce začala vznikat dnešní říční soustava.

Jelikož od vrásnění neuplynula z geologického hlediska dlouhá doba, jeví se daná oblast jako soustava mohutných ostrých hřbetů s výraznými vrcholy, oddělených hlubokými údolími či kotlinami. Převládají v nich písčité horniny a slínité mořské usazeniny. V oblasti Frenštátu se nacházejí jílovitopísčité šedé vrstvy, šedozelené pískovce a žlutohnědé břidlice druhohorního stáří. Zkameněliny jsou velmi vzácné. Čtvrtohorní usazeniny (štěrky a písky) zaujímají poměrně dost velké území, hojně zejména poblíž říčních toků. Z nerostných surovin jsou významné zásoby černého uhlí (linie Frenštát-Trojanovice a Příbor-Klokočov), zemní plyn (Podbeskydská pahorkatina), železná ruda (oblast Frenštátu, dnes je většina vytěžena), vápenec (Štramberk), štěrk, písek a břidlice.

GPS pozice

N 49° 32.716', E 18° 11.970'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí / Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://