česky english deutsch polski <<< >>>

Natura 2000 - Beskydy

Květnaté louky Huslenky - Černé

Co je Natura 2000?

Natura 2000 je soustava území, která chrání významné a nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodních stanovišť na území Evropské unie.

Proč nová chráněná území? Neměli jsme jich už dost?

Doposud jsme chránili pouze ty rostliny, živočichy nebo části přírody, které jsou vzácné v České republice. Stanoviště a druhy chráněné Naturou 2000 jsou vzácné a ohrožené v rámci celé Evropy.

K čemu je Natura 2000 dobrá? Nepřinese jen nějaké nařízení a zákazy?

Natura 2000 neslouží pouze k ochraně vybraných druhů rostlin, živočichů a stanovišť a k jejich začlenění do celoevropského systému ochrany přírody. Snaží se také o propojení zájmů ochrany přírody a hospodařících vlastníků. Již dnes je možné získávat dotace na šetrné hospodaření v evropsky významných lokalitách.

Co tvoří soustavu Natura 2000?

  1. evropsky významné lokality – území k ochraně „naturových“ druhů živočichů, rostlin a přírodních stanovišť; celé území CHKO Beskydy bylo navrženo jako evropsky významná lokalita.
  2. ptačí oblasti – území k ochraně „naturových“ druhů ptáků; v CHKO Beskydy jsou vymezeny 2 ptačí oblasti – Horní Vsacko a Beskydy.

Evropsky významné lokality

V České republice je zatím schváleno 1087 evropsky významných lokalit.

Lokality jsou různě velké – podle toho, co chrání. Například k ochraně některých druhů rostlin postačí jen malá plocha, k ochraně medvěda je nutná ochrana celých pohoří.

Hlavní cíl evropsky významných lokalit je udržet počty „naturových“ druhů rostlin a živočichů, rozlohu a stav přírodních stanovišť alespoň v takovém stavu, v jakém jsou dnes.

Bezlesí

Louky a pastviny

Louky a pastviny vznikly druhotně, vytvořil je člověk. Tam, kde dnes hospodář kosí louky a pase ovce byl ještě před 500 lety hluboký les. V okamžiku, kdy člověk přestane hospodařit, začínají louky a pastviny zarůstat náletem vysokých bylin a dřevin a postupně se znovu zatahují v les. Kruh se uzavírá. Na loukách a pastvinách však nacházíme obrovské bohatství rostlin.

Květnaté louky

Květnaté louky jsou udržovány pravidelným kosením, někdy bývají dopásány. Na pestrých loukách rostou hojně trávy – v nižších polohách ovsík vyvýšený, výše kostřava červená, četné jsou nápadně kvetoucí druhy – kopretiny bílé, zvonky rozkladité, kozí brady východní, chrastavce rolní a jiné. Vzácně uvidíme kvést orlíček obecný, mečík střechovitý, nebo i některé z beskydských orchidejí – vstavač mužský, prstnatec bezový, pětiprstku žežulník, hlavinku horskou …

GPS pozice

N 49° 18.112', E 18° 8.595'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea
David Valach
Karlovice
Tel.:774 750 717
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz