česky english deutsch polski <<< >>>

Veřovické vrchy

Prameny Jičínky

Veřovickými vrchy probíhá evropské rozvodí Odra-Dunaj. Potoky na severní straně Veřovických vrchů odtékají do Baltického moře, potoky pramenící na jižních úbočích do Černého moře. Jedním z potoků, který pramení na severní straně hřebene, je pramen Jičínky. Je nedaleko od našeho zastavení a je upraven jako studánka. Vyvěrá z pevných godulských pískovců, které tvoří všechny okolní vrcholy. Na odlučných plochách kamenných desek v okolí pramene můžete často vidět různé stopy, které po sobě zanechali živočichové žijící na dně křídového moře. Nejčastěji můžete vidět různá doupata červů.

Čisté horské potůčky jsou velmi důležité pro život mnoho bezobratlých živočichů, závislých na vodním prostředí. Z obojživelníků se zde rozmnožuje mlok skvrnitý. Nejcennější části přírody jsou chráněny v rezervaci Trojačka a Huštýn a také v přírodní památce Velký Kámen. Beskydy jsou domovem mnoha druhů chráněných živočichů (čáp černý, strakapoud bělohřbetý, rys ostrovid, vydra říční, zmije obecná apod.).

Mezi velmi vzácné živočichy, se kterými se můžeme setkat pouze na Moravě nebo v Beskydech, patří puštík bělavý, vlk obecný, medvěd hnědý, čolek karpatský a vranka pruhoploutvá. Z plžů je typickým druhem modranka karpatská.