česky english deutsch polski >>>

Veřovické vrchy

Huštýn

Přírodní rezervace Huštýn se rozkládá na prudkých severních svazích Veřovických vrchů pod kótou Huštýn (748,6 m n.m.).

Jako zvláště chráněné území bylo vyhlášeno v r. 1999 (11,91 ha). Chrání přirozené porosty s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Ve vrcholové partii rezervace nalezneme cca 250 m dlouhý mrazový srub, jehož vznik zapříčinilo mrazové zvětrávání hornin (opakovaným zamrzáním a rozmrazováním vody, dochází k odlamování skal). Pod ním v kotlině leží mohutné balvany rozvlečené po svahu. V suťovém a roklinovém lese roste např. buk lesní, javor klen, lípa malolistá, jedle bělokorá. Na stěně mrazového srubu roste jeřáb ptačí.

Začátkem jara v rezervaci a na hřebenu Veřovických vrchů kvete keř lýkovec jedovatý. Podobně jako v PR Trojačka i zde hojně roste sněženka podsněžník, kyčelnice žláznatá, dymnivka dutá, křivatec žlutý, bažanka vytrvalá atd. V letním období je nejnápadnější udatna lesní, šalvěj lepkavá a měsíčnice vytrvalá.

Z živočichů je nejtypičtější obojživelník mlok skvrnitý. Z ptačích obyvatel, žijících v horských lesích, jsou tu šplhavci – datel černý, žluna šedá a strakapoud bělohřbetý. Dále puštík obecný, krkavec velký, lejsek malý atd.

Můžeme zde najít i stopy od jelena evropského či prasete divokého a vzácněji i rysa ostrovida. Při troše štěstí některé z nich i spatříte.