česky english deutsch polski <<< >>>

Radhošť

Ďury

Na území Beskyd, především Moravskoslezských, jsou vyvinuty podzemní pseudokrasové formy jeskyní, Valachy nazývané ďury. Jejich vznik souvisí s geologickým podkladem. Celé Vnější západní Karpaty, kam patří i Moravskoslezské Beskydy, jsou budovány zvrásněnými souvrstvími tzv. karpatského flyše, kde se střídají polohy tvrdých pískovců a slepenců s měkkými jílovci.

Při vrásnění Beskyd byla souvrství uložených pískovců deformována a lámána soustavami různě se křížících puklin a trhlin. Takto rozrušené bloky pískovců sjížděly při střídání ledových a meziledových dob do údolí, vrstvy jílovců působily jako kluzné plochy. Sesuvem odtržených vrstev vznikaly systémy puklinových chodeb, větší dutiny a jeskyně. Pukliny pak byly překrývány jinými posunutými lavicemi a povrch byl zarovnán navátými sprašemi. Mnohé z podzemních dutin proto nemají vyústění na povrch. I v současné době jsou jeskyně stále v pohybu a vstup do nich je nebezpečný! Beskydský pseudokras patří v kategorii pískovců k největším na světě. Na území CHKO Beskydy je v dnešní době registrováno 28 významnějších pseudokrasových jeskyň, těch radhošťských je osm. Nejdelší jeskyní je nedaleká Cyrilka, která po nových průzkumech v r. 2012 dosahuje délky 535 m, nejhlubší Kněhyňská jeskyně (hloubka 57,5 m, délka 280 m).

První zmínky o používání těchto jeskyní člověkem jsou z 15. st. a souvisí s osídlováním území Valachy. Nejstarší dochované zprávy o existenci jeskyní na hřebenu Radhoště jsou až ze 17. st. Největší zájem badatelů nastal po r. 1755, kdy byla uveřejněna mapka prof. Vratislava z Monse. Originální plánek se však ztratil a zhotovená kopie je někdy považována za padělek, dokonce panuje podezření, že Mons místní podzemí nikdy nenavštívil. Další zajímavý rukopis zabývající se podzemím Radhoště pochází z r. 1830 a jedná se o tzv. „Osmerkovou knížečku“ od Jana Šebesty, která popisuje dobývání pokladu v Radhošti. Lašským nářečím jsou zde popisovány nejen cesty za poklady do podzemí, ale také jsou v ní uvedeny znaky vytesané do stěn podzemních prostor.

GPS pozice

N 49° 28.991', E 18° 15.333'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Občanské sdružení Hájenka
Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://