česky english deutsch polski <<< >>>

Borovecké rybníky

Geomorfologie a geologie

Stezka Borovecké rybníky se nachází na území města Příbora, konkrétně místní části Borovec nedaleko křižovatky Příbor – Sedlnice – Borovec – Nový Jičín.

Město Příbor a jeho okolí se z hlediska geomorfologického nachází v soustavě Vnějších Západních Karpat, celku Podbeskydské pahorkatiny, podcelku členité Příborské pahorkatiny. Příborská pahorkatina představuje mírně zvlněný přechodový pás mezi plochým a nízkým reliéfem Oderské brány na SZ a členitým a vyšším reliéfem Štramberské vrchoviny na JV. Na JZ hraničí s Kelčskou pahorkatinou a na Z s Maleníkem. Z východu je vymezena Frenštátskou brázdou a Třineckou brázdou. Ve střední části Příborské pahorkatiny leží Libhošťská pahorkatina. Jedná se o plochou, geologicky různorodou pahorkatinu úpatního typu. Podloží budují flyšové horniny frýdeckého souvrství, ve kterém se vyskytují menší vložky hornin facie černošedých jílovců, facie pestrých jílovců a pískovcové facie (pískovce a slepence strážského typu) podslezské jednotky vnější skupiny příkrovů. Značnou část oblasti překrývají glacifluviální sedimenty (písky a píščité štěrky) a písčité tilly bazální morény s překryvy sprašových hlín. Roztroušeně vystupují výchozy hornin vulkanické těšínitové asociace (těšínit, pikrit, diabas). Údolní nivy vyplňují nivní hlíny.

Charakteristický je plochý erozně – denudační reliéf s výraznými suky na odolnějších horninách s periglaciálními tvary. Celkově terén vystupuje ve svých zaoblených návrších jen o něco málo přes 300 m. Vyskytují se říční terasy a široká údolní niva říčky Lubiny (400 – 850 m).

GPS pozice

N 49° 37.927', E 18° 6.136'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Občanské sdružení Hájenka
Dalibor Kvita
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://