česky english deutsch <<< >>>

Bohnické a Draháňské údolí

Bohnické údolí – skalnaté svahy

V rezervaci se vlivem členitého mikroreliéfu vzájemně prolínají mozaikovitě tvořená společenstva skalních stepí se společenstvy krátkostébelných luk a květnatých křovin. Z keřů tu najdeme zejména hloh jednosemenný, dřišťál obecný, trnku obecnou, růže a na skalách též skalník obecný. V podrostu květnatých křovin je hojná třemdava bílá a kakost krvavý. Významnými druhy skalních stepí jsou kostřava sivá, rozchodníky, tařice, dvojštítek, bělozářka liliovitá a větevnatá a některé druhy česneků.

Geologie:
Geologické podloží tvoří monotónní sled střídajících se drob a břidlic kralupsko-zbraslavské skupiny svrchního proterozoika. Místy vystupují žíly alterovaného žilného bazaltu a porfyritů.

Geomorfologie: Území se nachází v severní části Pražské plošiny v nadmořské výšce mezi 176 až 270 m n. m.

Reliéf:
Vzhledem k charakteru podloží, které je tvořeno tvrdými proterozoickými břidlicemi, se zde erozní činností Vltavy vytvořilo hluboké údolí, lemované prudkými skalnatými srázy rozčleněnými řadou bočních roklí.

Pedologie:
Převažují pestré mozaiky rankerových půd od iniciálních stadií po rankery kambické. Na mírnějších svazích se vyvinuly různě úživné kambizemě. Při horních hranách svahů se na sprašových návějích nacházejí menší rozlohy černozemí.

GPS pozice

N 50° 8.238', E 14° 24.152'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea o.s.
Marek Lédl
e-mail:info@envidea.cz
http://envidea.cz