česky english polski <<< >>>

Dolní a Horní Lomná

Přírodní rezervace Uplaz

Základní informace

Rezervace Uplaz přímo navazuje na Národní přírodní rezervaci Mionší a PR Velký Polom. Dohromady tyto 3 lokality zaujímají plochu asi 400 ha, což představuje zatím nejrozsáhlejší souvisle chráněné území v CHKO Beskydy. Rezervace Uplaz se skládá z celkem tří navzájem oddělených částí (Uplaz I, II a III). PR zahrnuje široké rozpětí nadmořských výšek 580 – 940 m, vyznačuje se značně příkrými svahy, především pak část Uplaz I.

Živá příroda

Přírodní rezervace Uplaz zajišťuje ochranu přírodě blízkým bučinám s javorem, smrkem a jedlí v návaznosti na nejrozsáhlejší fragment přirozeného jedlubukového lesa v ČR (NPR Mionší). Z evropsky významných druhů zde žije střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) a lesák rumělkový (Cucujus cinnabarinus). Mezi nejvýznamnější zjištěné ptáky patří kriticky ohrožený tetřev hlušec (Tetrao urogallus), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), datlík tříprstý (Picoides tridactylus) a lejsek malý (Ficedula parva). Oblast je součástí trvalého biotopu rysa ostrovida (Lynx lynx), vlka obecného (Canis lupus) i medvěda hnědého (Ursus arctos).

datlík tříprstý

datlík tříprstý

střevlík hrbolatý

střevlík hrbolatý

GPS pozice

N 49° 31.675', E 18° 39.054'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea, o.s.
http://