česky english deutsch <<<

PR Mušenice

Obratlovci

Základní informace Přírodní rezervace Mušenice v katastrálním území Rašovice u Bučovic s výměrou 14,30 ha chrání teplomilné trávníky na podloží třetihorních vápnitých jílů, slínů a pískovců s pomístními překryvy spraší. Leží v nadmořské výšce 236–300 m n.m. na jižně až jihozápadně orientovaných svazích. Je tvořena rozsáhlým komplexem volných travnatých ploch s roztroušenými dřevinami v severní části a lesním porostem v části jižní. Předmětem ochrany jsou teplomilná společenstva rostlinných druhů a druhově bohatých společenstev světlých hájů. Z chráněných rostlinných druhů byly zaznamenány např. vstavač vojenský (Orchis militaris), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) nebo len žlutý (Linum flavum).

Obratlovci

V teplomilných trávnících žije ještěrka obecná (Lacerta agilis). Hlavně v zalesněných partiích můžeme narazit na slepýše křehkého (Anguis fragilis). Žije tu i veverka obecná (Sciurus vulgaris). Pravidelně tu hnízdí některé ohrožené druhy ptáků – druhy vázané na otevřené terény s rozptýlenými dřevinami. V trnitých keřích hnízdí hlavně ťuhýk obecný (Lanius collurio), vzácně pěnice vlašská (Sylvia nisoria). V dutinách starých ovocných stromů si zakládá hnízda krutihlav obecný (Jynx torquilla). Občas zahnízdí v území i bramborníček černohlavý (Saxicola torquata).

GPS pozice

N 49° 7.062', E 16° 56.470'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://