česky english deutsch <<< >>>

PR Mušenice

Jarní květena

Základní informace Přírodní rezervace Mušenice v katastrálním území Rašovice u Bučovic s výměrou 14,30 ha chrání teplomilné trávníky na podloží třetihorních vápnitých jílů, slínů a pískovců s pomístními překryvy spraší. Leží v nadmořské výšce 236–300 m n.m. na jižně až jihozápadně orientovaných svazích. Je tvořena rozsáhlým komplexem volných travnatých ploch s roztroušenými dřevinami v severní části a lesním porostem v části jižní. Předmětem ochrany jsou teplomilná společenstva rostlinných druhů a druhově bohatých společenstev světlých hájů. Z chráněných rostlinných druhů byly zaznamenány např. vstavač vojenský (Orchis militaris), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) nebo len žlutý (Linum flavum).

Jarní květena Od posledních březnových dní, případně prvních dní dubnových, rozkvétají jen drobné trávy – ostřice nízké (Carex humilis) a zpravidla během druhé poloviny dubna se sporadicky objevují kvetoucí prvosenky jarní (Primula veris). V průběhu první poloviny května se jaro už dostává do plných obrátek. Roztroušeně objevíme kvetoucí piplu osmahlou (Nonea pulla) nebo voskovku menší (Cerinthe minor). V květnu kvetou také vstavače vojenského (Orchis militaris), jednoho ze zdejších druhů orchidejí. Ve stejné době v zalesněné části území lze nalézt v plném květu i střevíčníky pantoflíčky (Cypripedium calceolus) – orchideje s největšími květy v rámci celé Evropy. Koncem května a začátkem června rozkvétají v lesním podrostu nejhojnější zdejší orchideje – okrotice bílé (Cephalanthera damasonium).

GPS pozice

N 49° 6.969', E 16° 56.522'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://