česky english deutsch >>>

PR Mušenice

Historie a ochrana lokality

Základní informace

Přírodní rezervace Mušenice v katastrálním území Rašovice u Bučovic s výměrou 14,30 ha chrání teplomilné trávníky na podloží třetihorních vápnitých jílů, slínů a pískovců s pomístními překryvy spraší. Leží v nadmořské výšce 236–300 m n.m. na jižně až jihozápadně orientovaných svazích. Je tvořena rozsáhlým komplexem volných travnatých ploch s roztroušenými dřevinami v severní části a lesním porostem v části jižní. Předmětem ochrany jsou teplomilná společenstva rostlinných druhů a druhově bohatých společenstev světlých hájů. Z chráněných rostlinných druhů byly zaznamenány např. vstavač vojenský (Orchis militaris), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) nebo len žlutý (Linum flavum).

Historie a ochrana lokality

V minulosti bylo území využíváno jako pastvina či ovocné sady. Díky zemědělskému využívání bylo tehdy území porostlé dřevinami jen sporadicky. Ty se ale v druhé polovině minulého století značně rozšířily v neprospěch volných travnatých ploch. Současně byl položen i základ dnešního lesa v jižní části rezervace. V současné době je v území prováděno v rámci managementu kosení vytipovaných dílčích ploch.

GPS pozice

N 49° 6.729', E 16° 56.716'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://