česky english deutsch <<<

PP Roviny

Zvířena

Základní informace

Přírodní památka Roviny v katastrálním území Nevojice s výměrou 7,78 ha chrání teplomilné trávníky na podloží třetihorních vápnitých jílů, slínů a pískovců s pomístními překryvy spraší. Leží v nad-mořské výšce 258–322 m n.m. v různorodě orientovaných svazích a je tvořena rozsáhlým komplexem volných travnatých ploch s roztroušenými až ostrůvkovitými porosty dřevin. Vyskytují se zde vzácné druhy rostlin např. třemdava bílá (Dictamnus albus), oman mečolistý (Inula ensifolia), vstavač vojenský (Orchis militaris), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum). Lokalita je rovněž domovem teplomilných druhů živočichů.

Zvířena

Pravidelným zjevem je kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Záhy z jara můžeme narazit na majku (Meloe sp.) nebo svižníka polního (Cicindella campestris). K pravidelným patří setkání se zlatohlávky. Bohatě jsou zastoupeni denní motýli–vzácný modrásek jetelový (Polyommatus bellargus),modrásek vikvicový (Polyommatus coridon),modrásek obecný (Plebejus idas),okáč voňavkový (Brintesia circe), ostruháček trnkový (Satyrium spini) aj.

V teplomilných trávnících žije ještěrka obecná (Lacerta agilis).Hnízdí zde ohrožené druhy ptáků vázané na otevřené terény s rozptýlenými dřevinami. V trnitých keřích hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio),pěnice vlašská (Sylvia nisoria), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), vzácně i strnad luční (Miliaria calandra).

GPS pozice

N 49° 9.289', E 17° 3.056'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://