česky <<<

PP Santon

Zvířena

Základní informace Přírodní památka Santon byla při vyhlášení v roce 1979 vymezena pouze na plochu vrcholových partií (cca 0,34 ha) s fragmenty cenných teplomilných společenstev. K tomu bylo vyhlášeno ochranné pásmo po celém obvodu (cca 5,10 ha), které bylo v té době tvořeno hustými porosty nevhodně vysazených dřevin. Santon je významnou krajinnou dominantou. Je tvořen vysokým pahorkem s nadmořskou výškou 245–296 m n.m. a je budován převážně račickými slepenci, které se ukládaly v prvohorách před 345 miliony let. Jedná se o vrchol tektonicky pokleslé kry, nejmladší pokryv tvoří pleistocenní (čtvrtohorní) spraše pokrývající většinu území.

Zvířena Velmi pestrá jsou společenstva drobných bezobratlých živočichů, zvláště hmyzu. Zajímavý je výskyt dlouhozobky svízelové (Macroglossum stellatarum). Z květů sají nektar za neustálého víření křídly, podobně jako kolibříci. Z nočních druhů motýlů lze sledovat přástevníky kostivalové (Euplagia quadripunctaria), zařazené mezi prioritní druhy v rámci EU. Zástupci rovnokřídlého hmyzu jsou především kudlanka nábožná (Mantis religiosa), saranče modrokřídlé (Oedipoda coerulescens). Nejnápadnější jsou denní motýli, zejména otakárci. Typický je výskyt suchomilného plže páskovky žíhané, v některých letech jsou zde tisíce jedinců. Z obratlovců zde žije ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis) a mnoho druhů ptáků.

GPS pozice

N 49° 11.299', E 16° 45.796'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://