česky <<<

PP Velatická slepencová stráň

Zvířena

Základní informace Přírodní památka Velatická slepencová stráň v k.ú. Velatice s výměrou 0,42 ha a ochranným pásmem po celém obvodu v šířce 50 metrů chrání především teplomilná společenstva ve skalnatých svazích z kulmských slepenců. Leží v nadmořské výšce 280–310 m n.m. a je tvořena západně až jihozápadně orientovanými prudkými skalnatými svahy. Svahy jsou ve středních a vyšších partiích porostlé teplomilnými společenstvy s roztroušenými dřevinami, v dolních partiích pak porosty lesního charakteru.

Zvířena Velatická slepencová stráň je především cennou entomologickou lokalitou. Významné druhy obratlovců jsou zastoupeni pravidelně jen dvěma druhy – početnou populací ještěrky obecné (Lacerta agilis) a hnízděním ťuhýka obecného (Lanius collurio). Jen občas se v dolních lesnatých partiích stráně objeví veverka obecná (Sciurus vulgaris). Jednou z nejnápadnějších skupin hmyzu jsou nejrůznější sarančata a kobylky. Největší je kudlanka nábožná (Mantis religiosa), charakteristická je saranče modrokřídlá (Oedipoda coerulescens). Ve skalnaté stráni přežívá populace ohroženého modráska rozchodníkového (Scolitantides orion), jehož housenky se živí výhradně na rostlinách rozchodníku velkého (Sedum maximum).

GPS pozice

N 49° 11.557', E 16° 45.326'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://