česky english deutsch <<< >>>

PP Velký Hájek

Teplomilná doubrava

Základní informace Přírodní památka Velký Hájek leží nad levým břehem řeky Říčky na severním okraji obce Šlapanice. Jedná se o ostrůvek teplomilných společenstev na skalních útvarech kulmských slepenců a fragmenty lesních společenstev suťového a dubohabrového lesa a také teplomilné doubravy. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1984 na rozloze 2,59 ha. Spolu s nedalekými dalšími třemi přírodními památkami (PP Horka, PP Návrší a PP Andělka a Čertovka) byla přírodní památka Velký Hájek zařazena do soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000 jako EVL Šlapanické slepence.

Teplomilná doubrava

V jižních svazích nad silnicí se zachovaly zbytky teplomilné doubravy s převahou dubu letního (Quercus robur) a habru obecného (Carpinus betulus). Mnoho zdejších dubů zde roste více než sto let. Některé ze zdejších dubů dokonce vykazují znaky teplomilného dubu pýřitého neboli šípáku (Quercus pubescens), který je zařazen mezi zvláště chráněné druhy dřevin. Vyznačuje se hluboce rozbrázděnou borkou, řapík a čepel listů je na rubu plstnatě pýřitá. Právě v této části byl pozorován i náš největší brouk roháč obecný (Lucanus cervus). Pro životní cyklus tohoto ohroženého druhu jsou nezbytné staré a trouchnivějící stromy nebo pařezy, do nichž samičky roháčů kladou vajíčka. Larvy se pak živí rozkládajícím se dřevem. Trvá to 3–5 let, než dospějí v brouky, ti se objevují začátkem června a žijí jen zhruba 2 měsíce. Majestátní kusadla připomínající paroží (odtud zřejmě název roháč) slouží k souboji se sokem před pářením, nikoli k obstarávání potravy. Dospělí roháči se totiž živí dubovým listím a nektarem. (Více informací naleznete v publikaci J. a K. Martiškových na http://www.kr-jihomoravsky.cz/…ky_hajek.pdf).

GPS pozice

N 49° 10.593', E 16° 43.355'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://