česky english deutsch >>>

PP Velký Hájek

Historie a ochrana lokality

Základní informace Přírodní památka Velký Hájek leží nad levým břehem řeky Říčky na severním okraji obce Šlapanice. Jedná se o ostrůvek teplomilných společenstev na skalních útvarech kulmských slepenců a fragmenty lesních společenstev suťového a dubohabrového lesa a také teplomilné doubravy. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1984 na rozloze 2,59 ha. Spolu s nedalekými dalšími třemi přírodními památkami (PP Horka, PP Návrší a PP Andělka a Čertovka) byla přírodní památka Velký Hájek zařazena do soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000 jako EVL Šlapanické slepence.

Historie a ochrana lokality

Ještě v roce 1866 byl Hájek popisován jako travnatá a pomístně křovinatá stráň s osamocenými duby. V roce 1953 již byla celá západní část porostlá zapojeným lesním porostem, bez stromů zůstala pouze světlina nad silnicí. Celá východní horní část v sousedství dnešní cihelny byla zemědělsky obdělávána. K jejímu zalesnění dubem došlo až po roce 1955. V násle­dujících desetiletích docházelo k výsadbám některých nepůvodních keřů zejména pámelníku bílého (Symphoricarpos rivularis) a šeříku obecného (Syringa vulgaris). V roce 1992 se již lokalita potýkala s některými problémy. Okrajové partie světliny nad silnicí byly plošně atakovány spontánním rozšiřováním porostů trnky obecné (Prunus spinosa) a náletu jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a bezu černého (Sambucus nigra). Od roku 1998 jsou prováněna dílčí opatření v podobě redukce jasanu, trnek a bezu černého a vyřezávání nepůvodních keřů šeříku a pámelníku. (Více informací naleznete v publikaci J. a K. Martiškových na http://www.kr-jihomoravsky.cz/…ky_hajek.pdf).

GPS pozice

N 49° 10.573', E 16° 43.239'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://