česky <<<

PR Nad řekami

Obratlovci

Základní informace

Přírodní rezervace Nad řekami v k.ú. Hrubšice s výměrou 7,78 ha a speciálně vyhlášeným ochranným pásmem o výměře 3,53 ha chrání především teplomilná společenstva na hadcovém podloží a kolonii sysla obecného. Leží v nadmořské výšce 238–272 m n.m. v převážně severně orientovaných svazích s četnými pozůstatky bývalých lůmků. Ve východní části převažují volné travnaté až skalnaté plochy s roztroušenými dřevinami, v západní části jsou mezernaté až rozvolněné porosty borovice lesní s palouky a světlinami. Přírodní rezervace Nad řekami byla původně vyhlášena v roce 1979. Do soustavy EVL NATURA 2000 byla zařazena jako součást EVL CZ 0614134 „Údolí Jihlavy“ s cílem ochrany stanovišť.

Obratlovci

Rezervace je významnou lokalitou kriticky ohroženého druhu sysla obecného (Citellus citellus).

V území žije ještěrka obecná (Lacerta agilis) a užovka hladká (Coronella austriaca). Pravidelně zde hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) a linduška lesní (Anthus trivialis).

GPS pozice

N 49° 5.538', E 16° 17.098'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://