česky <<<

PR Špice

Zvířena

Základní informace

Přírodní rezervace Špice v k.ú. Újezd u Brna s výměrou 1,09 ha chrání teplomilné trávníky na vápnitých sprašových půdách. Leží v nadmořské výšce 260–300 m n.m. v převážně jižně orientovaném prudkém svahu porostlém teplomilnými trávníky s roztroušenými dřevinami. Reliéf svahu je členitý s četnými stopami antropogenní modelace, především zbytky starých nízkých agrárních teras.

PR Špice byla původně vyhlášena v roce 1956. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla v rozšířené výměře (více než 4 ha v k.ú. Újezd u Brna a Hostěrádky) zařazena jako EVL CZ 0624112 „Špice“ s cílem ochrany panonských sprašových stepních trávníků a populace katránu tatarského (Crambe tataria).

Zvířena

Rozsáhlý komplex svahů Staré hory s pestrou mozaikou sadů, vinohradů či travnatých lad je unikátní lokalitou stanovištně odpovídajících společenstev živočichů, jak obratlovců, tak především bezobratlých. Jde o skutečný ráj hmyzu s obrovským množstvím druhů. Výskyt minimálně 11 druhů modrásků je v současnosti v rámci celé jižní Moravy jedinečný.

Obratlovci jsou na Špici zastoupeni především početnou populací ještěrky obecné (Lacerta agilis), občas lze narazit na sysla obecného (Citellus citellus). Bohatý je výskyt ptáků: ťuhýk obecný (Lanius collurio), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus), krutihlav obecný (Jynx torquilla), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), strnad luční (Miliaria calandra) aj.

Hlavním bohatstvím jsou však společenstva bezobratlých – kudlanka nábožná (Mantis religiosa), saranče modrokřídlá (Oedipoda coerulescens) a velmi bohatá rodina denních motýlů. Největší jsou otakárci, zajímavostí je výskyt čtyř druhů ostruháčků a dále se zde vyskytují babočky a jedna z nejbohatších skupin denních motýlů – okáči (žije tu minimálně 9 druhů).

GPS pozice

N 49° 6.836', E 16° 46.287'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://