česky <<< >>>

PR Špice

Letní květena

Základní informace

Přírodní rezervace Špice v k.ú. Újezd u Brna s výměrou 1,09 ha chrání teplomilné trávníky na vápnitých sprašových půdách. Leží v nadmořské výšce 260–300 m n.m. v převážně jižně orientovaném prudkém svahu porostlém teplomilnými trávníky s roztroušenými dřevinami. Reliéf svahu je členitý s četnými stopami antropogenní modelace, především zbytky starých nízkých agrárních teras. PR Špice byla původně vyhlášena v roce 1956. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla v rozšířené výměře (více než 4 ha v k.ú. Újezd u Brna a Hostěrádky) zařazena jako EVL CZ 0624112 „Špice“ s cílem ochrany panonských sprašových stepních trávníků a populace katránu tatarského (Crambe tataria).

Letní květena

K úchvatnému barevnému rozkvětu svahů Staré hory dochází každoročně během třetí červnové dekády. Nejbohatší a nejrozsáhlejší bývají porosty šalvěje hajní (Salvia nemorosa) a čilimníku rakouského (Chamaecytisus austriacus). Bohatě kvetou i další druhy: bílojetel německý (Dorycnium germanicum), svízel syřišťový (Galium verum), len tenkolistý (Linum tenuifolium), šater svazčitý (Gypsophila fastigiata), žluťucha menší (Thalictrum minus) nebo kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis) aj. Koncem první dekády července opanují nejrozsáhlejší plochy svahů sytě žluté porosty kvetoucích omanů mečolistých (Inula ensifolia). Pomístně se objevují bohatší porosty bělozářky větevnaté (Anthericum ramosum), česneku kulatohlavého (Allium sphaerocepohalon) a dalších druhů.

V území roste několik desítek druhů vzácných trav – ostřice nízká (Carex humilis), kostřava walliská (Festuca valesiaca), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), kavyl vláskovitý (Stipa capillata) a nápadně ojíněný pýr prostřední (Elytrigia intermedia). Nakonec se ještě koncem měsíce přidává vousatka prstnatá (Botriochloa ischaemum) s nezaměnitelně rozestálými vrcholovými klasy.

GPS pozice

N 49° 6.828', E 16° 46.177'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://