česky >>>

PR Špice

Historie a ochrana lokality

Základní informace Přírodní rezervace Špice v k.ú. Újezd u Brna s výměrou 1,09 ha chrání teplomilné trávníky na vápnitých sprašových půdách. Leží v nadmořské výšce 260–300 m n.m. v převážně jižně orientovaném prudkém svahu porostlém teplomilnými trávníky s roztroušenými dřevinami. Reliéf svahu je členitý s četnými stopami antropogenní modelace, především zbytky starých nízkých agrárních teras. PR Špice byla původně vyhlášena v roce 1956. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla v rozšířené výměře (více než 4 ha v k.ú. Újezd u Brna a Hostěrádky) zařazena jako EVL CZ 0624112 „Špice“ s cílem ochrany panonských sprašových stepních trávníků a populace katránu tatarského (Crambe tataria).

Historie a ochrana lokality V roce 1953 bylo území PR po obvodu extenzivně obhospodařováno a dřevinné patro po celém území chybělo, jen s výjimkou rozptýlených ovocných stromů. V následujících desetiletích bylo prakticky celé území zcela opuštěno a dnes jde o rozsáhlý komplex nevyužívaných travnatých lad s mimořádně pestrými a druhově rozmanitými teplomilnými společenstvy. Četné pozůstatky bývalých zemních teras a kamenných tarásků dávají tušit, že svahy Staré hory byly v minulosti daleko více využívány, než je tomu dnes. Daleko více zde bývalo i vinohradů.

Systematický management nebyl doposud v PR realizován, v souvislosti s rozšířením zájmového území pro potřeby NATURY 2000 ho však bude třeba zahájit. Cizorodý akát bude třeba odstraňovat kompletně, ovocné stromy uvolňovat a zachovávat. Redukovat bude třeba především keřové porosty svídy krvavé, růže šípkové nebo trnky obecné, šetřit pak vzácnější druhy jako je řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus), brslen evropský (Euonymus europaeus), trnka a rozptýlené keře růží pro hnízdění vzácných druhů ptáků.

GPS pozice

N 49° 6.813', E 16° 46.164'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://